Kulturverksamhet, verksamhetsstöd

Ansökan görs senast 15 september för verksamhet som ska genomföras under kommande år.

Med verksamhetsstödet vill kommunen ge kulturföreningar och Umeåbor goda förutsättningar till ett rikt föreningsliv. Verksamheten ska ge möjlighet för både medborgare och föreningens deltagare att delta och skapa konstnärliga uttryck.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som bedriver kontinuerlig kulturverksamhet och som varit verksam under minst ett år. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom det konstnärliga fältet. Det vill säga ord, bild, scen, ton, film.

Om stödet

Stödet till kulturverksamhet ska ge

  • föreningarna möjligheter att utveckla kulturella mötesplatser
  • föreningarna möjligheter att verka för att kulturovana människor och grupper får ökade möjligheter att mer aktivt ta del av Umeås kulturliv och själva vara medskapare i olika kulturverksamheter
  • goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och amatörkulturföreningar.

Så ansöker och redovisar din förening

Ansökan görs i första hand digitalt senast 15 september 2022 för utbetalning 2023. I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår:

  • budget
  • aktivitetsplan

Dessutom ska föreningen bifoga senaste

  • årsmötesprotokollet
  • verksamhetsberättelsen
  • revisionsberättelsen
  • resultat- och balansräkningen.

Villkor för att få stöd

Det är kulturnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. Beslutet tas med utgångs­punkt i kommunens kulturpolitiska program och de kulturpolitiska mål som kommunen har.

För att skapa ett öppet och tillgängligt kulturliv, som bidrar till ökad livskvalitet och folkhälsa, vill kulturnämnden att det särskilt beaktas hur verksamheten förhåller sig till de prioriterade områdena: jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, inkludering av kulturovana grupper.

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades