Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd

Ansökan skickas in senast 31 oktober för verksamhet som ska genomföras under kommande år.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningar som verkar inom det sociala området eller har en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som normalt varit verksamma i minst ett år och som verkar inom socialtjänstens närhet. Föreningarna ska arbeta med och för människor som har eller riskerar att behöva stöd från socialtjänsten, arbetar förebyggande eller med information och kunskapsspridning kring något av de ansvarsområden socialtjänsten ansvarar för.

Om stödet

Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till kommunala insatser och åtgärder inom det sociala området. Föreningarna är också viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor.

Målsättning med stödet är att

 • förebygga sociala problem
 • stödja socialt utsatta grupper eller människor
 • motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet
 • stötta föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser.

Så ansöker och redovisar din förening

Ansökan görs i första hand digitalt senast 31 oktober för utbetalning nästkommande år. I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår:

 • budget
 • aktivitetsplan.

Dessutom ska föreningen bifoga senaste

 • årsmötesprotokollet
 • verksamhetsberättelsen
  verksamhetsplanen
 • revisionsberättelsen
 • resultat- och balansräkningen.

Villkor för stödet

Det är individ- och familjenämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som

 • stödjer människor med problem som är, eller riskerar att bli, beroende av stöd från socialtjänsten
 • är ett alternativ eller ett komplement till socialtjänstens insatser
 • genom förebyggande arbete bidrar till att förhindra att personer på sikt behöver söka socialtjänstens stöd
 • riktar sig till vissa områden av IFO-fältet som individ- och familjenämnden finner särskilt prioriterade.

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas.

Föreningar som får årligt stöd via andra nämnder än individ- och familjenämnden kan inte erhålla detta stöd.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.