Avskiljande vägg saknas

Det händer att de avskiljande väggarna ibland saknas. Det innebär att samtliga vindsutrymmen står i direkt öppen förbindelse med varandra. Det medför att en brand kan spridas obehindrat mellan vindarna.

Vindsutrymme med takstolar

Öppen vind utan avskiljande väggar.

Exempel på åtgärd när avskiljande vägg saknas

Att den avskiljande väggen saknas innebär att det behöver åtgärdas för att det ska finnas någon form av brand­avskiljning. Ett exempel är att bygga till en avskiljande vägg. För att en avskiljande vägg ska klara av funktionskravet på EI 30 krävs minimum en 70 millimeter bred träregel med minst 12 millimeter gips på vardera sida. EI 30 betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

Stomme av en nybyggd avskiljande vägg. Gips monteras på båda sidor av stommen som består av träreglar med minst en bredd av 70 millimeter.

Vindsbjälklag av betong eller annat

Består vindsbjälklaget av heltäckande betong kan den brandavskiljande förmågan finnas i den. Ifall ytan av vinden inte är större än 400 kvadratmeter ställs inga krav på att avskiljande väggar ska uppföras. Överstiger ytan av vinden med betong som vindsbjälklag 400 kvadratmeter kan däremot krav ställas på att det ska finnas en avskiljande vägg för att undvika att den sammanbyggda ytan överstiger 400 kvadratmeter. Det krav som ställs på den avskiljande väggen i det läget är funktionskravet EI 30.

Består vindsbjälklaget inte av heltäckande betong ska det finnas en brandavskiljande vägg i minst funktionskravet EI 30 mellan dig och dina grannar.

I de fall det är ett vindsbjälklag av betong är det viktigt att kontrollera de genomföringar som är i vindsbjälklaget, att de är utförda täta. Är de inte utförda täta går det att se exempel på åtgärder under ”Hål och skador i vägg”.

Kontakt med bygglov innan åtgärd

Finns ingen antydan till avskiljande vägg på vinden kan det krävas att ta kontakt med bygglov för att anmäla åtgärden samt om det kommer vara nybyggnadskrav som gäller eller inte angående brandskyddet. Nybyggnadskrav mellan sammanbyggda småhus är sedan 1982-01-01, med SBN 1980, att avskiljningen mellan sammanbyggda småhus ska vara 60 minuter (tidigare B 60, nuvarande EI 60).

Enligt SBN 1980 fick avskiljande väggar enbart ansluta mot yttertakets undersida om det utgjordes av spontad träpanel eller liknande. I annat fall skulle väggen utföras upp till taktäckningens undersida. Ytterligare en skärpning skedde vid införandet av Nybyggnadsreglerna (Nr 1) som trädde i kraft 1989-01-01, där avskiljande väggar skulle bryta igenom taktäckningen om undersidan av yttertaket inte utgjordes av spontad träpanel.

Kravet på 60 minuter avskiljande förmåga kvarstår från SBN 1980 i samtliga efterföljande byggregler och återfinns än i dag.

Sidan publicerades