Ventilerad takfot

Det är vanligt att radhusvindar ventileras via takfoten, alltså i anslutningen mellan ytterväggen och yttertaket. Både utformningen på takfoten och storleken på luftspalten varierar mellan olika radhus. Vid brand i ett vindsutrymme kan brandgaser och sticklågor pressas ut genom en öppen takfot och sedan spridas via utsidan, förbi den avskiljande väggen, in till angränsande vindsutrymme och på så sätt sprida branden vidare fast väggen i sig är intakt.

Exempel på åtgärd: täta takfoten i anslutning till avskiljande väggar

För att förhindra brandspridning behöver takfoten vara tät minst 1 meter på vardera sidan om de avskiljande väggarna. Det är viktigt att åtgärden utförs på alla sidor av byggnaden som ventileras via takfoten, normalt långsidorna. Det gäller de sidor som sitter ihop med grannens fastighet.

Tätningen kan utföras på olika sätt, till exempel med

  • tillfasade träreglar med en tjocklek om minst 28 millimeter eller ett, ur brandsynpunkt, likvärdigt material
  • svällande brandstopp som uppfyller motsvarande brandavskiljande förmåga som väggarna inne på vinden.

Båda alternativen kan även användas för att täta takfoten inifrån.

Exempel på åtgärd: ventilerad takfot över balkong

Takfoten ovanför balkong innan åtgärd. Foto: Jan Åström

Takfoten ovanför balkong. Drevning mellan panelen ovanför balkongen innan det installeras gips ovanpå. Den avskiljande väggen syns till vänster i bild och drevningen sträcker sig 1 meter ifrån den avskiljande väggen. Foto: Jan Åström

Åtgärdad takfot ovanför balkong. Åtgärderna sträcker sig 1 meter ifrån den avskiljande väggen. Den avskiljande väggen syns till vänster i bilden. Foto: Jan Åström

Exempel på andra åtgärder

Tätning av ventilerad takfot inifrån, steg 1. Utfyllnad av hålrum mellan yttervägg och råspont.

Tätning av ventilerad takfot inifrån, steg 2. Utfyllnad av hålrum mellan yttervägg och råspont med brandklassad brandfog.

Tätning av ventilerad takfot inifrån, steg 3. Montering av gips för att säkerställa tätning av ventilerad takfot samt brandklassad brandfog i anslutning mellan gips och råspont.

Konsultera sakkunnig

Brandförsvaret har ingående diskuterat eventuell fuktproblematik om takfoten tätas 1 m på vardera sidan om väggen med ett flertal konsulter, entreprenörer och besiktningsmän. Det generella samstämmiga svaret har tydligt varit att den åtgärden inte medför några problem med fukt eller ventilation. Vi rekommenderar ändå att sakkunnig konsulteras i det enskilda fallet i samband med genomförandet.

Sidan publicerades