Älvslandskapet

Fördjupningen har haft som fokus att reda ut de många intressen som samsas i älven, lyfta älvens betydelse och ange hur ett utvecklat älvslandskap kan uppnås. Det görs genom att åstadkomma ökad  tillgänglighet, utpekande av besöks­måls­områden, främjande av fiske och båtliv, föreslå attraktivt boende samt identifiera områden med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.

Grafik på fotografi som visualiserar resurser för Ett utvecklat älvslandskap.Förstora bilden

Utvecklat älvrum. Bebyggelse i stadsnära lägen, stora satsningar på vackra mångfunktionella parker och utveckling av båtliv och fiske är några ingredienser till ett mer utvecklat älvslandskap.

Flygfoto och kartillustration över utveckling av älvsnära boenden.Förstora bilden

Älvnära boende. Ett annat nytt älvnära bebyggelseområde föreslås som knyter samman Ströms marina och Strömbäck.

Grafik med symboler för älvsnära besöksmål.Förstora bilden

Besöksmålsutveckling och tillgänglighet. Ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs älvens båda sidor bjuder på upplevelser för både Umeåbor och besökare och knyter samman besöksmålskluster av olika karaktärer.

Fakta om fördjupningen för Älvslandskapet

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2012.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet berör områden närmast älven från kommungränsen mot Vännäs i norr till Obbola/Holmsundsbron i Österfjärden samt Gröthällan i Västerfjärden i söder. Planen behandlar inte Centrala stan eller Ön som behandlas i egna fördjupningar. Planområdet delas in i fem olika delområden.

Planens bärande teman

Bärande teman är rörligt friluftsliv och turism, ökad tillgänglighet till älven, båtliv, ett utvecklat fiske, attraktiv älnära bebyggelse, naturresurser samt ras och skred samt höga flöden.

Sidan publicerades www.umea.se/alvslandskapet