Karta som visa planavgränsningen för Holmsund och Obbola

Planområdet inom den streckade linjen.

Holmsund och Obbola

Arbetet med övergripande planering av Holmsund och Obbolar har påbörjats. Holmsunds och Obbolas tätorter ligger cirka en mil söder om Umeå. I kommundelen (tätorterna samt omgivande landsbygd) bor 9 250 invånare (2019), varav 6 000 invånare i Holmsunds tätort och knappt 2 200 i Obbola tätort. Befolkningen i kommundelen har ökat med cirka 450 personer sedan 2010.

Närheten till Umeå och havet gör Holmsund och Obbola till attraktiva bostadsorter. SCA:s industri i Obbola och hamnen i Holmsund är verksamheter som präglar samhällena och som nu står inför en expansiv utveckling. Samtidigt finns förväntningar på att tillskapa nya bostäder och att utveckla orterna som goda livsmiljöer.

+ 2 000 invånare i Holmsund och 3 000 i Obbola

I översiktsplanens befolkningsscenario mot 200 000 invånare redovisas en tillväxt på 2 000 invånare i Holmsund och 3 000 invånare i Obbola. För orterna har inga översiktsplaner tidigare upprättas, men de ingår i översiktsplanen för Umeå framtida tillväxtområde (senast antagen 2018). I denna plan redovisas översiktligt ett större utbyggnadsområde för bostäder sydväst om Obbola och nya verksamhetsområden norr om Obbola och på Hillskär i Holmsund. Vidare redovisas utredningsområden för bostäder söder om Obbola och på Kroklandet sydost om Holmsund. I övrigt saknas en mer detaljerad redovisning av planeringsförutsättningar för orterna.

Det händer mycket i Holmsund och Obbola

I hamnen sker 2020 och under flera år framåt stora investeringar, bland annat för att ta emot den nya färja som börjar trafikera Umeå–Vasa från hösten 2021. Investeringar sker för att tillskapa nya kajer och verksamhetsytor för att hantera ökade godsflöden. Parallellt planeras investeringar i järnvägen som innebär ett effektivare nyttjande och att den nuvarande godsbangården i centrala Holmsund kan flytta ner till hamnområdet på Hillskär. I Obbola bygger SCA en ny pappersmaskin vid sitt pappersbruk som innebär en stor produktionsökning. I Holmsund pågår flera detaljplanearbeten för nya bostäder, bland annat den så kallde sjöstaden på en tidigare industritomt centralt i samhället. Sammantaget finns många påbörjade, beslutade och planerade projekt som tillsammans ger nya möjligheter och förutsättningar för hur och var orterna kan utvecklas. Exempelvis innebär nya verksamheter och bostäder mer trafik som behöver beaktas i pågående planarbeten. För att kunna hantera de enskilda projekten efterfrågas därför en samlad bild av de förutsättningar som följer av den utveckling som sker och planeras.

Direktiv för planeringen

Planeringen av Holmsund och Obbola ska tydliggöra hur Holmsund och Obbola bör utvecklas i enlighet med kommunens strategi för hållbar tillväxt och visionen om 200 000 invånare. Planeringen ska också skapa förutsättningar för Holmsund och Obbola att växa med en hållbar bebyggelsestruktur som ger attraktiva boendemiljöer samt goda förutsättningar för hamnens och näringslivets utveckling.

På kort sikt ska arbetet ge nödvändiga underlag för att möjliggöra framdrift i arbetet med pågående detaljplaner och andra projekt i Holmsund. Det får prövas i senare skeden av arbetet om en översiktsplan ska tas fram för antagande i kommunfullmäktige, med obligatoriska samråd och granskning enligt plan- och bygglagen, eller om en annan typ av handling/inriktningsbeslut är tillräcklig för att nå syftet med arbetet.

Geografisk avgränsning

Det geografiska området för arbetet innefattar preliminärt Obbola och Holmsunds tätorter samt de utbyggnadsområden i anslutning till orterna som redovisas i översiktsplanen för Umeå framtida tillväxtområde. Avgränsningen utreds inom arbetet och kan komma att justeras.

Sidan publicerades