Fördjupning för Umeå

Denna fördjupning utgör den mest centrala delen av översiktsplanens många delar. Inom planavgränsningen har 95 procent av tillväxten skett under en tioårsperiod. Flera frågor som behandlas i planen är dock på kommun­övergripande nivå såsom exempelvis infrastruktur och kommunikationer, handel och service.

En integrerad bebyggelse- och trafikstrategi

Fördjupning för Umeå är en integrerad bebyggelse- och trafikstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och en fortsatt utveckling av staden. En tät, kompakt blandstad föreslås som kan erbjuda intressanta boende­miljöer och mötesplatser. En grundbult för planförslaget, och möjligheten att klara tillväxtmålet samtidigt som staden har problem med luftföroreningar, är trafikutvecklingen. Frågan är komplex och kräver ett helhetsperspektiv. För att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle föreslås en sammanhållen stadsstruktur eftersom det ger lägre trafik­arbete än utspridd bebyggelse.

Huvudinriktningen är att åstadkomma en tät och sammanhållen stadsstruktur för att ge förutsättningar för ett tryggt och stimulerande stadsliv samt ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Planen visar på olika möjligheter att komplettera och bygga vidare på stadens struktur och pekar på behov att överge planeringsmetoder som resulterar i den funktionsuppdelade staden och i fortsättningen planera för hållbara stadstyper som den blandade kvartersstaden och den utbyggda/kompletterade byn.

Inriktningen är en utveckling som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Närhet till gröna stråk, gröna parker och natur är viktigt. Blandad bebyggelse med variation av gammalt och nytt bidrar till trivsel och höga miljö­värden. Planen identifierar områden som kan utvecklas för vattennära boende och verksamheter. Attraktiva bostäder med god kollektiv­trafik­försörjning bidrar till ett hållbart samhälle. Antalet bilresor kan minska och därmed också klimat­påverkan. I planen beskrivs vilka områden och stråk som prioriteras för bebyggelse för att bidra till en god kollektiv­trafik­försörjning.

Symbol för femkilometersstaden.

Femkilometersstaden

En av flera bärande strategier i planen, i syfte att åstadkomma en hållbar struktur är fem­kilometers­staden. Genom att koncentrera tillkommande bebyggelse kan en tät funktionsblandad stad uppstå med korta transportavstånd vilket gynnar fotgängare och cyklister.

Stärkt kollektivtrafik

I planen anges ett stomlinjenät för kollektivtrafik. Drygt 9 av 10 Umeåbor når en linje inom 500 meter. Med ytterligare bebyggelse i kollektivtrafikens influensområde stärks kollektivtrafiken.

Grön ekologisk korridor

En planidé är utvecklande av en vandringsled kring staden i den gröna ekologiska korridoren.

Fakta

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2011.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.  Samråd för revidering sker samtidigt med detta dokument.

Planhandlingar

Antagandehandling , 12.2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 12 MB)

Plankarta , 5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 6 MB)

Utlåtande efter utställning , 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. med synpunkter från utställningen samt kommentarer från kommunen för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna.

Samrådsredogörelse , 648.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
Handling med synpunkter från det tidigare samrådet för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxt­område och de centrala stadsdelarna

Avgränsning

Planen berör Umeå tätort samt de områden som är berörd av Umeås framtida expansion.

Planens bärande teman

Bebyggelse, verksamheter, trafikstrategi, parkeringsstrategi, infrastruktur, grönstruktur, naturresurser, kultur­miljöer, luftmiljö och buller, riksintressen samt handel och service.

Särskild upplysning

Som följd av Aktualiseringsbeslut av översiktsplan Umeå kommun under 2016 revideras planen i de delar som rör;

a) Trafikavsnittet. Skrivningar har ändrats och parkeringsnormer kommer lyftas ur översiktsplanen för att i stället hanteras i separat dokument som antas av kommunfullmäktige.

b) Som följd av ny riksintresseprecisering för Umeå flygplats ändras flygbullerkurvan i plankartan för Fördjupning för Umeå.  

c) Förändringar som gäller andra riksintressen redovisas i avsnitt 3.17 i detta dokument.

d) Vattenskyddsområden har ändrats över tid och redovisas för hela kommunen i Tematiskt tillägg för lands­bygden. Vissa vattenskyddsområden redovisad i Förjupning för Umeå är alltså inaktuella.

Övrigt

  • Vid laga kraft för Västra länken utgår redovisning av riksintresse kommunikationer för Umeåprojektet. Handlingsfrihet för framtida koppling över älven bibehålls till dess möjligheter att realisera framtida kopplingar utretts.
  • Utvecklingsinitiativ kallat Skärgårdsstaden, som handlar om utveckling av bebyggelse på tidigare industri­område i Holmsund, bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Planprogram kan komma bli aktuellt, bland annat för att säkerställa goda kopplingar från området till bland annat Holmsunds centrum.
Sidan publicerades www.umea.se/umeatillvaxt