Fördjupad översiktsplan för Täfteå

Ett reviderat förslag till fördjupad översiktsplan för Täfteå är på granskning.
Du kan lämna synpunkter på förslaget
fram till och med 14 maj 2023.

Ta del av handlingar:

Träffa oss och diskutera planförslaget onsdag 29 mars

Onsdag 29 mars klockan 15–18 finns samhällsplanerare på plats utanför ICA i Täfteå för att berätta mer och diskutera planförslaget. Välkommen!

Arbetet med planen

Ett första planförslag var på samråd under hösten 2021. Omarbetningar av planförslaget har utgått ifrån synpunkter som kom in under samrådet. Ett reviderat förslag behandlades i Kommunstyrelsens planeringsutskott i maj 2022 som beslutade att återremittera planen för att ”pröva inarbetandet av ett område i anslutning till befintlig butik för dels service, dels bostäder. Därtill bör en undersökning genomföras för att pröva möjligheten till åtgärder för att säkra användandet av befintlig småbåtshamn”.

Utifrån de synpunkter och yttranden som inkom under samrådet samt utifrån det inriktningsbeslut som togs i kommunstyrelsens planeringsutskott i december 2022 har förslaget reviderats och nu finns en till möjlighet att tycka till. Det nya förslaget är i stora delar likt det förslag som var på samråd, de stora förändringarna är att ytterligare ett bebyggelseområde, B5, intill ICA samt ett verksamhetsområde för företagsutveckling, V2, öster om Täfteå, har lagts till. I samrådsredogörelsen framgår övriga förändringar som är gjorda.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget visar på förutsättningar för hur Täfteå kan utvecklas i framtiden och möjliggör för fler människor att ta del av de kvalitéer som Täfteå erbjuder. Täfteå ligger inom nära avstånd från staden och därmed en av kommunens attraktivaste byar, här finns ett påtagligt bebyggelsetryck. Både i analyser och dialoger har Täfteås starka karaktär framträtt och framhållits. Planförslaget tar sitt avstamp i byns särskilda värden vilka utgör stommen för utvecklingsförslaget. Bebyggelseförslagen bidrar till att koppla samman delar av byn och bidrar till ökade möjligheter att exempelvis bo kvar i byn när livet förändras. Ryggraden i förslaget är värnande och stärkande av byns två värdestråk som båda mynnar i havet och Strana. Värdestråken består dels av åstråket som rinner genom byn och som kan utvecklas till en tydligare pärla, dels kulturstråket som utgörs av det landskapsrum av jordbruksmark som samlar och illustrerar byns historia, identitet, kulturmiljö och där ges utblickar och som länkar å med hav. Med planen läggs en stabil grund för utveckling och tillväxt samtidigt som Täfteås särart, kulturmiljö och sociala värden stärks.

Planförslaget innehåller bland annat områden lämpliga för framtida bebyggelse, natur- och rekreationsområden som kan utvecklas och tillgängliggöras, jordbruksmark som en viktig resurs och verksamhetsområden för näringslivets utveckling. Planförslaget bör ses ur ett långsiktigt tidsperspektiv och är en avvägning mellan en rad olika intressen. Förslaget fokuserar på utveckling av en attraktiv, fungerande och trivsam livsmiljö där närheten till de naturen står i centrum.

Genom att lyfta Täfteås värdestråk tas byns karaktärer och särart vidare in i framtiden. Å- stråket bedöms kunna bli än mer framträdande i byns karaktär och utvecklas för ökad rörlighet med fler visuella kopplingar och bättre tillgänglighet. Jordbruksmarken erbjuder ett landskapsrum som bidrar till förståelsen av Täfteås historik, kulturmiljö, identitet. I planförslaget länkas framtid med historia och lägger grund för ett levande, växande Täfteå.

Nya bebyggelseområden kompletterar och stärker dagens Täfteå

I planförslaget pekas en handfull lägen för ny bebyggelse ut. Utgångspunkten i arbetet har varit att hålla ihop byn och på så vis ge möjlighet till gena avstånd och spontana möten samtidigt som rekreationsområden i ytterkant kan bevaras. Dessutom har ambitionen varit ge goda förutsättningar för en ökad variation av boendeformer.

Både öster och väster om Täfteån föreslås nya bebyggelseområden. Till största del är det områden lämpliga för småhus/villor eller radhus/kedjehus, men det finns även centrala platser i byn där inslag av mindre flerfamiljshus skulle passa. Bland annat centralt i byn på båda sidor om ån, tillsammans med en utveckling av centrumverksamheter. En blandning av boendeformer är önskvärt för att Täfteå ska kunna vara en by för livets alla skeden. Föreslagen bebyggelsestruktur innebär att byn håller ihop och skapar en känsla av att skolan hamnar mer mitt i byn. Ambitionen att hålla ihop strukturen på bebyggelsen i byn medverkar även till möjligheten att bibehålla stora sammanhängande rekreationsområden i Täfteås utkant.

Tillgången till grönområdet och vattennära rekreation – en kvalité som värnas

Den stora tillgången på naturnära rekreation i Täfteå är ett av de största värdena och för att stärka dessa värden föreslås en utveckling av stråket längs Täfteån samt området vid småbåtshamnen och det gamla fiskeläget Strana. Att tillgängliggöra området vid ån bidrar med ett centralt vattennära rekreationsstråk som har potentialen att förbinda byn med Lillfjärden på ett tydligare vis. I ett framtida Täfteå bejakas en utveckling av Strana som medverkar till att stärka platsens funktion som besöksmål.

Verksamhetsmark för näringslivsutveckling

Det föreslås två områden för verksamhetsutveckling, i första hand med mindre industri eller liknande, ett läge i västra delen och ett område i den östra utkanten av Täfteå. Lägena är strategiskt placerade i närheten till fungerande trafikinfrastruktur.

På norra sidan Skomakarvägen reserveras en yta för tillkommande jordbruksmark. Att behålla och utveckla mark för odling och lokal matproduktion är av stor vikt för att bygga ett robust framtida samhälle. Här finns en möjlighet att tillföra mark som ligger i träda och som med relativt enkla medel skulle kunna brukas på nytt. Detta skulle ge ett positivt tillskott till arealen jordbruksmark i kommunen totalt sett.

Klicka på ikonerna i kartan för att läsa mer om de olika områdena:

Lämna dina synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om planförslaget. Ta del av planhandlingarna längre upp på sidan och skicka dina synpunkter skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret nedan.
  • Skicka mejl till fysiskplanering@umea.se
  • Skicka post till Umeå kommun, Övergripande planering, 901 84 Umeå

Lämna dina kontaktuppgifter och märk brev och mejl med ”FÖP Täfteå”.
Lämna dina synpunkter senast söndag 14 maj 2023.En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det sista formella tillfället att tycka till är under granskningen. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, granskning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Aktuell fördjupning för Täfteå

Fakta om den befintliga fördjupningen för Täfteå

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 1984. Antagen som fördjupning 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Täfteå, området vid Lillfjärden med mera.

Planens bärande teman

Befolkning och bebyggelseutveckling.

Särskild upplysning

Överlappar till viss del kustplanens avgränsning.

Sidan publicerades www.umea.se/taftea