Flygfoto över Täfteå

Täfteå

Det finns ett stort intresse att utveckla och bo i trivsamma Täfteå. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översikts­plan som ska fungera som vision om hur Täfteå kan utvecklas i framtiden. Vår ambition är att kommun­fullmäktige ska fatta beslut om en ny fördjupad översiktsplan för Täfteå under våren 2022.

Stor efterfrågan på småhustomter

I dag bor här drygt 1 400 personer med havet som granne, endast 10 kilometer från Umeå centrum. Här finns service i form av skola, förskola, mataffär, och idrottsplats. Området har en lång historia som fiske- och jordbruksby och omnämns så tidigt som på 1500-talet i Gustav Vasas jordabok.

I Täfteå har efterfrågan på småhustomter och exploaterbar mark länge varit stor och den gällande översiktsplanen är i det närmaste genomförd vilket innebär att det finns behov av en ny. I augusti 2020 tog därför kommunstyrelsens planeringsutskott beslut om att inleda processen för att ta fram en ny fördjupad översiktsplan.

Bildkollage med bilder från Täfteå.

Dialogträff i Täfteå – så tyckte ni

I september 2020 tog vi vår gröna dialogcykel till Ica Täfteå. Två soliga eftermiddagar i resulterade i många samtal med engagerade bybor.

Läs mer om vad Täfteborna tyckte under dialogen

Nu fortsätter arbetet med ett samrådsförslag

Efter dialogen har Umeå kommun arbetat med att ta fram underlag och utredningar i syfte att få en god kännedom om byn, dess värden och utmaningar inför arbetet med att ta fram en samrådshandling. Under våren 2021 kompletteras detta med samtal med verksamheter, föreningar andra aktörer i Täfteå.

Översiktsplaneprocessen är lång och demokratisk och det finns möjlighet att tycka till vid flera tillfällen. Vår ambition är att kommunens planeringsutskott ska fatta beslut om en samrådshandling under hösten 2021. Under samråds­perioden finns möjlighet för boende och berörda att tycka till och komma med synpunkter och inspel.

Översiktsplaneprocessen

  1. Dialog (här är vi nu!)
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Från dialogen

Det samlade intrycket är att de boende i Täfteå trivs i sin by och är mån om dess framtid. Många ställer sig positiva till att byn utvecklas och delar generöst med sig av tankar och idéer.

Strana, området vid det gamla fiskeläget och salteriet lyfter många av de boende som en riktig pärla. Här väljer Täfteå­borna att spendera ledig tid med att fiska, bada, promenera och njuta av omgivningarna och havet. Viktiga mötesplatser är affären, kyrkan och idrottsområdet Täfteborg. Många lyfter vikten av att ha tillgång till mataffär i byn och menar Ica både tillhandahåller service men också fungerar som mötesplats. Detsamma gäller för kyrkan som anordnar aktiviteter och samlar många av de boende i Täfteå. Täfteå IK lyfts som en positiv kraft som haft stor betydelse för byns utveckling.

Många lyfter trafiken som problematisk på flertalet ställen i byn. Som exempel nämns Fiskebyvägen som upplevs trång och där många bilar inte håller hastigheten. Längs denna väg rör sig många barn till och från skolan. Detsamma gäller för vägen mellan skolan och Täfteborg samt Skomakarvägen. En annan aspekt som nämns är de köer som bildas i pendlingstid när många kör från Täfteå till Umeå. Här upplevs utfarten från Täftebölevägen mot E4:an både som trafik­farlig och som en utfart med låg funktionalitet.

Inför framtiden finns önskemål om cykelväg, både inom byn men också från Täfteå in mot stan. Dessutom ser många av de boende behov av fler lägenheter. I dagsläget finns få alternativ till att bo i Täfteå utan att äga småhus. Många nämner dock att nyexploatering bör ske varsamt och med hänsyn till byns helhet och karaktär. Utöver detta önskar många ett tillskott av lekplatser och mötesplatser för barn och unga.

Sammanfattningsvis upplevs Täfteå som en by med framåtanda och där de boende uppskattar närheten till natur, hav och stad. Tack till Henrik och Viktoria Mollwing för att vi fick parkera vår cykel utanför Ica och för gott kaffe som värmde fint!

Aktuell fördjupning för Täfteå

Fakta om den befintliga fördjupningen för Täfteå

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 1984. Antagen som fördjupning 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Täfteå, området vid Lillfjärden med mera.

Planens bärande teman

Befolkning och bebyggelseutveckling.

Särskild upplysning

Överlappar till viss del kustplanens avgränsning.

Sidan publicerades