Flygfoto över Täfteå

Fördjupad översiktsplan för Täfteå

Den fördjupade översiktsplanen för Täfteå var ute på samråd under hösten 2021 och sedan dess har det arbetats med justeringar av planförslaget, med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna. Inför att den reviderade planen ska gå ut på granskning behandlades Föp Täfteå politiskt i kommunstyrelsens planeringsutskott den 31 maj 2022, då fattade utskottet beslutet att återremittera ärendet för att pröva inarbetandet av ett område i anslutning till befintlig butik för dels service, dels bostäder. Därtill bör en undersökning genomföras för att pröva möjligheten till åtgärder för att säkra användandet av befintlig småbåtshamn. Planförslaget behöver därmed omarbetas på dessa punkter och i och med det är tidplanen för den fördjupade översiktsplanen förskjuten, en preliminär bedömning är att planen kan gå ut på granskning under hösten 2022.

Ta del av samrådshandlingarna:

Hur kan Täfteå utvecklas i framtiden?

Förslaget visar hur Täfteå kan utvecklas i framtiden och göra det möjligt för fler människor att ta del av de kvaliteter som Täfteå erbjuder. Ambitionen är att lyfta och stärka Täfteås värden och samtidigt göra det möjligt att utveckla byn. På så vis ökar potentialen för utbyggd service, ett varierat utbud av boendeformer och kollektiva resmöjligheter.

Planförslaget innehåller bland annat områden lämpliga för framtida bebyggelse, natur- och rekreationsområden som kan utvecklas och göras tillgängliga, jordbruksmark som en viktig resurs och ett verksamhetsområde för näringslivets utveckling. Planförslaget bör ses ur ett långsiktigt tidsperspektiv och är en avvägning mellan en rad olika intressen. Fokus är på utveckling av en attraktiv, fungerande och trivsam livsmiljö där närheten till landsbygden står i centrum.

Klicka på ikonerna i kartan för att läsa mer om de olika områdena:

Nya bebyggelseområden kompletterar och stärker dagens Täfteå

I planförslaget pekas en handfull lägen ut för ny bebyggelse. Utgångspunkten i arbetet har varit att hålla ihop byn och på så vis ge möjlighet till gena avstånd och spontana möten, samtidigt som rekreationsområden i ytterkant kan bevaras. Dessutom har ambitionen varit att ge goda möjligheter för en ökad variation av boendeformer.

Både öster och väster om Täfteån föreslås nya områden för bebyggelse. Till största del är det områden som är lämpliga för småhus/villor eller radhus/kedjehus, men det finns också centrala platser i byn där inslag av mindre flerfamiljshus skulle passa. En blandning av boendeformer är önskvärt för att Täfteå ska kunna vara en by för livets alla skeden. Den struktur som föreslås för bebyggelse innebär att byn håller ihop och skapar en känsla av att skolan hamnar mer mitt i byn. Ambitionen att hålla ihop strukturen på bebyggelsen i byn medverkar även till möjligheten att behålla stora sammanhängande rekreationsområden i Täfteås utkant.

Tillgången till grönområdet och vattennära rekreation – en kvalitet som värnas

Täfteås stora tillgång till naturnära rekreation är av stort värde. För att stärka dessa värden föreslås en utveckling av stråket längs Täfteån samt området vid småbåtshamnen och det gamla fiskeläget Strana. Att göra området vid ån mer tillgängligt bidrar till ett centralt vattennära rekreationsstråk som har potentialen att förbinda byn med Lillfjärden på ett tydligare vis. I ett framtida Täfteå bejakas en utveckling av Strana som medverkar till att stärka platsen som besöksmål.

Det stråk av sammanhängande jordbruksmark som löper genom byn i nord-sydlig riktning har flera viktiga funktioner och därför föreslås att den ska värnas och utvecklas. Förutom det primära, att skapa förutsättningar för att bedriva aktivt jordbruk, så bidrar det även till Täfteås där jordbruksmarken länge varit framträdande.

Tack till er som träffade oss i Täfteå under samrådet

Vi vill tacka alla engagerade och trevliga täfteåbor för givande samtal och synpunkter under våra besök utanför Ica Täfteå den 11 och 13 november. Det var både god uppslutning och god stämning under de två dagarna och det är tydligt att täftåborna är stolta över sin by och vill att den ska få fortsätta utvecklas. De allra flesta menade att planförslaget är bra och håller med om att det finns stor potential att utveckla Täfteå, samtidigt som många uttryckte omsorg om sin by och att det är viktigt att bevara bykänslan när Täfteå växer. Det är även tydligt att behovet av lägenheter är stort och att det behövs alternativ för äldre personer som vill flytta från sin villa, men fortsätta bo i Täfteå.

Många lyfte trafiksituationen och behovet av gång- och cykelvägar, och under torsdagen fanns Trafikverket med på plats för att svara på frågor kring de statliga vägarna, de åtgärder som är planerade och de utredningar som pågår.

En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det sista formella tillfället att tycka till är under utställningen. En översiktsplan följer de formella stegen samråd (här är vi nu), utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Dialogträff i Täfteå – så tyckte ni

I september 2020 tog vi vår gröna dialogcykel till Ica Täfteå. Två soliga eftermiddagar i resulterade i många samtal med engagerade bybor.

Bildkollage med bilder från Täfteå.

Från dialogen

Det samlade intrycket är att de boende i Täfteå trivs i sin by och är mån om dess framtid. Många ställer sig positiva till att byn utvecklas och delar generöst med sig av tankar och idéer.

Strana, området vid det gamla fiskeläget och salteriet lyfter många av de boende som en riktig pärla. Här väljer Täfteå­borna att spendera ledig tid med att fiska, bada, promenera och njuta av omgivningarna och havet. Viktiga mötesplatser är affären, kyrkan och idrottsområdet Täfteborg. Många lyfter vikten av att ha tillgång till mataffär i byn och menar Ica både tillhandahåller service men också fungerar som mötesplats. Detsamma gäller för kyrkan som anordnar aktiviteter och samlar många av de boende i Täfteå. Täfteå IK lyfts som en positiv kraft som haft stor betydelse för byns utveckling.

Många lyfter trafiken som problematisk på flertalet ställen i byn. Som exempel nämns Fiskebyvägen som upplevs trång och där många bilar inte håller hastigheten. Längs denna väg rör sig många barn till och från skolan. Detsamma gäller för vägen mellan skolan och Täfteborg samt Skomakarvägen. En annan aspekt som nämns är de köer som bildas i pendlingstid när många kör från Täfteå till Umeå. Här upplevs utfarten från Täftebölevägen mot E4:an både som trafik­farlig och som en utfart med låg funktionalitet.

Inför framtiden finns önskemål om cykelväg, både inom byn men också från Täfteå in mot stan. Dessutom ser många av de boende behov av fler lägenheter. I dagsläget finns få alternativ till att bo i Täfteå utan att äga småhus. Många nämner dock att nyexploatering bör ske varsamt och med hänsyn till byns helhet och karaktär. Utöver detta önskar många ett tillskott av lekplatser och mötesplatser för barn och unga.

Sammanfattningsvis upplevs Täfteå som en by med framåtanda och där de boende uppskattar närheten till natur, hav och stad. Tack till Henrik och Viktoria Mollwing för att vi fick parkera vår cykel utanför Ica och för gott kaffe som värmde fint!

Aktuell fördjupning för Täfteå

Fakta om den befintliga fördjupningen för Täfteå

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 1984. Antagen som fördjupning 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Täfteå, området vid Lillfjärden med mera.

Planens bärande teman

Befolkning och bebyggelseutveckling.

Särskild upplysning

Överlappar till viss del kustplanens avgränsning.

Sidan publicerades www.umea.se/taftea