Röbäck

Fördjupningen har haft som fokus att ange hur Röbäck som stadsdel ska utvecklas. Ambitionen är att Röbäck ska utvecklas som attraktiv stadsdel med en tydlig karaktär som jordbruksby där kulturmiljö- och naturvärden ses som en långsiktig resurs. Dels syftar planen till komplettering av Röbäck med bebyggelse motsvarande +25 procent tillkommande invånare, dels planera för Umeås nästa småhusområde beläget öster om Skravelsjö. Planen syftar även till att säkerställa möjligheten att bedriva aktivt jordbruk på slätten samt säkra Röbäcksskogen som ett av Umeås viktigaste tätortsnära rekreationsområden. I planens pekas exempelvis även lägen ut för verksamhetsutveckling med koppling till Västra länken och i området kring Umåker och Grop 21.

Övriga handlingar

Hållbart jordbruk

Planen tryggar förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk i Röbäcksområdet genom utpekande av sammanhängande jordbruksmark, bevarande av bland annat luckor/släpp mellan bebyggelse samt genom att inte föreslå tillkommande bebyggelse i lägen där ett rationellt jordbruk äventyras.

Kartillustration över framtida verksamhetsutveckling på Röbäck.

Verksamhetsutveckling

Med anledning av Västra länken finns intressanta områden för framtida verksamhetsutveckling. I området finns även expansionsytor för travet och Volvo lastvagnar.

Röbäcksliden

Röbäcksliden är Umeås nästa småhusområde och som innebär att Röbäck och Skravelsjö succesivt kommer att växa samman. Genom området planeras en genomgående gata med kollektivtrafik.

Söråkern

Söråkern- ett nytt bebyggelseområde i Röbäck som bidrar till att stärka skolans position i byn och knyter samman Röbäcks by och Svidjan på tydligare sätt.

Fakta om fördjupningen för Röbäck

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2017

Avgränsning

Planavgränsningen omfamnar Röbäcks by med stora delar av den jordbruksmark som tillhör byn och sträcker sig mot bebyggelsen på Böleäng. Ett markområde mellan Skravelsjö och Röbäck ingår också liksom området kring travbanan längs den planerade Västra länken inom Umeåprojektet.

Planens bärande teman

Bärande teman är bebyggelse och verksamheter, jordbruk och rörligt friluftsliv.

Mer information

Trafikverkets planering som berör Röbäck

Röbäck berörs av statlig planering både i form av Umeåprojektet, Västra länken och planering och byggande av gång- och cykelväg längs Riksvägen i Röbäck.

Läs mer på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet, Västra länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/roback