Visualisering av utveckling av bebyggelse på Ön.Förstora bilden

Idéskiss över utbyggnaden av Ön. Klicka för större bild.

Ön

Utbyggnad av Ön är en unik framtidssatsning och ett gott exempel på Umeås strävan att bygga ekologiskt, ekonomiskt, tekniskt såväl som socialt hållbart. Översiktsplanen lägger förutsättningar för att uppnå en tät attraktiv blandad bebyggelsemiljö i en volym om 3 600 enheter (lägenheter/verksamhetsytor). Inriktningen är byggande med en ekologisk inriktning samt bilsnål planering. Utbyggnaden planeras ske etappvis och pågå under lång tid, cirka 15–20 år.

Idéskiss över utbyggnaden av Ön

På norra Ön föreslås en kvartersstadsstruktur med bebyggelse med nitthöjder på fem våningar. Ett kvarter för publika byggnader med en urban vattenfront föreslås på Öns norra spets.

Plankarta

Plankartan illustrerar ny tät kvartersbebyggelse på norra Ön och områden för verksamheter på södra Ön.

Gröna värden

Utveckling av gröna värden är en viktig beståndsdel i Öns framtida utveckling.

Bilsnål planering

En grundbult i planeringen är inriktningen på bilsnål planering där det handlar om att skapa förutsättningar för att använda mer miljövänliga transporter och samtidigt minska befolkningens behov att använda bilden. Bland annat planeras två nya broar för gång och cykel som gör det enkelt att nå bland annat centrala Umeå.

Fakta om fördjupningen för Ön

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2008.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Ön sam delar av Teg nära älven.

Planens bärande teman

Bärande teman är; bebyggelse, bilsnål planering och infrastruktur, grönstruktur samt offentliga rummet.

Särskild upplysning

Plankarta innehåller inaktuell redovisning av frygbullerkurva. Se Fördjupning för Umeå (reviderad version) för gällande flygbullerkurva.

Sidan publicerades