Universitetsstaden

Planen syftar till att skapa bäst möjliga förutsättningar för en stark utveckling av sjukhus- och universitetsområdet. Målet är en stadsdel för boende, utbildning, forskning, sjukvård samt områdesanknuten företagsutveckling av hög klass, om­formning av stadsdelen till tydlig stadsstruktur med ett blandat innehåll, skapa stad av Umeås viktiga ”andra centrum” samt knyta ihop med centrum på ett tydligare sätt.  

Knyta samman universitetsstaden och Umeås centrum

En rad projekt bidrar till att knyta samman Umeås två kärnor, Umeås centrala delar och Umeå universitetsstad till en dynamisk levande stad.

Plankarta för Universitetsstaden

Plankartan visar på ett sammanhängande gatunät i området med huvudstråk och områden för universiteten, universitets­­sjukhuset samt områden för blandad stadsbebyggelse. Här illustreras även viktiga gröna strukturer för natur och park men även ytor för idrott och friskvård.

Från funktionsuppdelad till kvartersstad

Ambitionen är att föra in mer kvarterstadselement i den funktionsuppdelade miljön i Umeå universitstad. Det ger en förändring från en funktionsuppdelad förstad till mer kvartersstadsstruktur.

Illustration som visualiserar funktionsuppdelad stadsmiljö och en kvartersstad.

Fakta om fördjupningen för Universitetsstaden

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2013.

Avgränsning

Planområdet avgränsas i väster längs järnvägen, i norr längs Strombergs väg, i öster längs Nydalahöjd fram till Nydalasjön och i söder längs norra gränsen av Tomtebo samt längs Ålidbacken.

Planens bärande teman

Bebyggelse, huvudgator och platser, parkeringar, grönstruktur och infrastruktur.

Särskild upplysning

Berörs av revidering av parkeringsnorm. Behandlas i separat program.

Trafikstrategin justeras som följdändring av revidering Fördjupning för Umeå.

Sidan publicerades www.umea.se/universitetsstaden