Landsbygden

I augusti 2018 antogs en översiktsplanedel för landsbygden samt ett tillhörande program av kommunfullmäktige i Umeå kommun.

För att få input till program och översiktsplan genomfördes en gedigen dialog med boende och verksamma på Umeå landsbygd och med olika företrädare för organisationer. Under samrådsperioden arrangerades ett flertal träffar runt om i kommunen och en uppsamlande träff på restaurang Översten på Stadshusområdet. De idéer och önskemål som framkom har på olika sätt gett avtryck i översiktsplan och program.

Översiktsplan Umeå kommun – Tematisk tillägg för landsbygden anger kommunens målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling. Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun konkretiserar dessa målsättningar och kommer även med förslag på genomförande åtgärder och insatser.

Grafik över vilka resurser som bidrar till Hållbar planerng för landsbygden.

Ett stort antal resurser bidrar till landsbygdsutveckling.

Målsättningarna för Umeå landsbygd

Den övergripande målsättningen för landsbygdsutveckling i Umeå kommun är:

Umeå landsbygd är en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus.

Utöver detta finns fem tematiska målområden:

Attraktiv livsmiljö: skapa attraktiva livsmiljöer genom en hållbar bebyggelsestruktur, som stöttar lokal utveckling, service och kollektivtrafik.

Starkt lokalt näringsliv: utveckla och stärka det lokala näringslivet som motor för hållbar landsbygdsutveckling.

Väl fungerande offentlig service: säkra tillgång till väl fungerande offentlig service och utökad samverkan mellan olika serviceaktörer.

Goda kommunikationer: öka möjligheterna till hållbart resande och robustheten i infrastrukturen för förbättrad kommunikation.

Aktiv lokal utveckling: främja hållbar tillväxt och god livskvalitet genom aktiv lokal utveckling och lokalt engagemang.

Kartillustration som visar på vilka resurser som är av vikt för tillväxt i regionen.Förstora bilden

I planens lyfts resurser för utveckling av vikt i ett tillväxtperspektiv. Det är resurser för livskvalitet men även näringslivsutveckling- besöksmålsutveckling med mera.

Fakta om tematiskt tillägg för landsbygden

Antagande

Antagen i fullmäktige 2018.

Aktualitet

Planen är aktuell.

Avgränsning

Kommuntäckande exklusive tätorterna Umeå, Holmsund, Obbola, Sävar, Hörnefors, Ersmark och Röbäck.

Planens bärande teman

Målsättningar för landsbygdsutveckling, riktlinjer för bebyggelseutveckling, naturresurser samt riksintressen.

Sidan publicerades