Åtaganden i klimatfärdplanen

Varje organisation, företag och offentlig verksamhet som ansluter sig till Umeå klimatfärdplan åtar sig att

 1. delta aktivt i arbetet med gemensamt lärande och dialog
 2. dela information årligen om aktiviteter och resultat
 3. arbeta aktivt med att minska sina klimatutsläpp i linje med sitt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem klimatutmaningar i Umeå klimatfärdplan.

1. Gemensamt lärande och dialog

Alla som har anslutit till färdplanen åtar sig att vara med i en eller flera av följande aktiviteter:

 • inspirera med sitt ledarskap inom klimatomställningen genom att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, som det årliga lokala klimattoppmötet, pressutskick, artiklar och bloggar i lokala och nationella kanaler
 • delta i och/eller leda tematiska grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden, relevanta för organisationen i deras klimatarbete. Inom de tematiska grupperna och initiativen byggs och delas kunskap och nya kraftfulla åtgärder tas fram
 • delta i strategisk grupp för utveckling av struktur och innehåll i Umeå klimatfärdplan inklusive avsiktsförklaring samt en brett förankrad och långsiktig samarbetsorganisation för Umeås klimatomställning.

2. Dela information årligen

Alla organisationer åtar sig att dela information årligen om aktiviteter och resultat i deras klimatarbete. Informationen blir tillgänglig antingen direkt här på webbplatsen eller via länk till organisationens externa hållbarhetsredovisning.

3. Minska koldioxidutsläpp

Alla som har anslutit till färdplanen åtar sig att utveckla och genomföra ett grundläggande klimatarbete inom sin egen verksamhet, genom att

 • Kartlägga: Kartlägga nuläget för sina klimatutsläpp, både direkta och indirekta.
 • Målsätta: Anta en skyndsam, specifik minskningstakt för sina klimatutsläpp
 • Anta utmaningar: Anta och genomföra minst fem av de klimatutmaningar från Umeå klimatfärdplan som gör störst skillnad för Umeås klimatomställning
 • Anta branschstandard: Anta och genomföra eventuell klimatfärdplan som är relevant för organisationen, till exempel en av Fossilfritt Sveriges branschfärdplaner
 • Handlingsplan: Ta fram och genomföra en handlingsplan för minskning av sina klimatutsläpp. Handlingsplanen baseras på genomförd kartläggning, antagen minskningstakt, klimatutmaningar och ev. branschfärdplan
 • Uppföljning: Årligen följa upp och rapportera genomförda åtgärder för antagna klimatutmaningar och en uppskattning av minskade klimatutsläpp.
Sidan publicerades