Stäng

Foto: Nathalie Näslund

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd att söka för föreningar, organisationer och företag på Umeå landsbygd. Här är en sammanställning över de stöd som kommunen erbjuder.

Umeå kommuns landsbygdsstöd

Åren 2023-2027 erbjuder Umeå kommun ett särskilt landsbygdsstöd till föreningar på Umeå landsbygd. Stödet syftar till att öka möjligheterna för föreningar och andra icke-vinstdrivande aktörer att jobba med initiativ och projekt som gynnar bygden och som bidrar till lokal utveckling. Du kan söka max 35 000 kr per projekt och stödet söks löpande.

Här kan du inspireras av några goda exempel på projekt som beviljats landsbygdsstöd Öppnas i nytt fönster..

OBS! Sista dag att skicka in ansökan för att den ska hinna handläggas innan semesterperioderna är den 23 juni. Ansökningar som skickas in efter detta datum handläggs i augusti.

Vem kan söka stödet?

Föreningar och andra icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd.

Hur mycket stöd kan sökas?

Stöd kan sökas om max 35 000 kronor per projekt.

När kan jag söka?

Stödet söks löpande under hela 2023. Handläggningstiden är upp till fyra veckor.

OBS! Under sommaren är handläggningstiden längre. Sista dag att skicka in ansökan för att den ska hinna handläggas innan semesterperioderna är den 23 juni. Ansökningar som skickas in efter detta datum handläggs i augusti.

Hur söker jag?

Ansökan om landsbygdsstöd görs via Umeå kommuns boknings-och bidragssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad händer när jag har skickat in ansökan?

Kommunens landsbygdsutvecklare handlägger ansökan tillsammans med Föreningsbyrån. Vid behov tas synpunkter in från en extern referensgrupp bestående av personer från Bygderådet Umeå. Bygderådet är en paraplyorganisation för lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd. Beslut skickas sedan till sökande direkt i boknings- och bidragssystemet.

Hur redovisar jag?

Redovisningen görs digitalt vid projektets slut och senast det datum som angetts vid beslut om beviljat stöd. Redovisningen kan under en övergångsperiod gå till på två sätt, beroende på om ni sökt och beviljats stöd via
Umeå kommuns e-tjänst eller i det nya boknings- och bidragssystemet. Såhär vet ni vad som gäller för ert projekt:

När utbetalas pengarna?

Pengarna betalas ut efter att redovisningen sänts in och blivit godkänd. Ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare om stöd behövs i förskott.

Vart vänder jag mig för mer information?

Ta gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare om du har frågor eller funderingar kring stödet. Du kan också höra av dig om du har en projektidé som du vill diskutera, eller om du vill ha tips och råd hur du ska tänka kring ansökan.

För fullständiga stödvillkor, se kriterier nedan.

Syftet med Landsbygdsstödet (Stöd till lokalt ledd utveckling) är att ge ideella föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokalt ledd utveckling.

I förlängningen kan utvecklingsinsatserna som beviljas medel bidra till uppfyllelse av kommunens mål, teman och strategier för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Målsättningen med stödet är att

 • stötta lokala föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörers utvecklingsinitiativ och aktiviteter
 • engagera det lokala förenings- och näringslivet i lokal utveckling
 • specifikt stötta arbetet med lokala utvecklingsplaner/byaplaner.

Målgrupp

Ideella föreningar och övriga icke-vinstdrivande aktörer som bedriver verksamhet på Umeå landsbygd inom området lokal utveckling kan söka landsbygdsstöd.

Med Umeå landsbygd menas i detta sammanhang hela Umeå kommun förutom de stora tätorterna Umeå,
Sävar, Holmsund, Obbola samt Hörnefors.

Villkor för stöd

Stöd ges till initiativ, projekt och aktiviteter som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Dessutom ska följande kriterier uppfyllas för att få stöd:

 • Insatserna ska bidra till uppfyllelse av målsättningarna för hållbar landsbygdsutveckling i Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden.
 • Insatserna ska knyta an och bidra till ett eller flera utpekade teman i Program för hållbar landsbygds­utveckling i Umeå kommun.
 • Insatserna ska bidra till ökad samverkan och samordning mellan aktörer på Umeå landsbygd och/eller öka kunskapen och uppmärksamheten omkring Umeå landsbygd.
 • Insatserna ska kommuniceras kortfattat på www.umea.se/landsbygd.
 • Insatser som omfattar arbete med lokal utvecklings-/byaplan ska använda specifik mall för byaplan.

Stöd ges inte till

 • projekt där större delen av, eller hela stödet används till lön och arvodering eller annan ordinarie
  verksamhet
 • arvode för det ideella arbete som utförs i samband med projektet
 • verksamhet där det förekommer alkohol eller andra droger.

Ansökan och beslut

Föreningar och andra aktörer kan söka upp till 35 000 kronor per projekt. För arbete med byaplan kan 3000 kr sökas. Den totala årsbudgeten för stödet är 395 000 kronor.

Ansökan görs löpande under hela året via Umeå kommuns boknings- och bidragssystem. Handläggningstiden är upp till fyra veckor. Beslut skickas till sökande direkt i boknings- och bidragssystemet.

Redovisning

Redovisningen görs digitalt i kommunens boknings- och bidragssystem vid projektets slut och senast det datum som anges vid beslutet.

Även nedlagd ideell tid och eventuell nedlagd tid av lokala företag ska redovisas. Tidsredovisningarna efterfrågas för att få en generell bild över hur mycket ideell arbetstid som läggs ned vid olika projekt, samt i vilken utsträckning det lokala näringslivet engageras i projekten.

Dokumentera gärna projektet med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera. Avslutat projekt kommuniceras sedan via kommunens webb: www.umea.se/landsbygd.

Utbetalning

Pengarna betalas ut efter att redovisningen sänts in och blivit godkänd. Behövs ett förskott, ta kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare.

Andra stöd via Föreningsbyrån

Ideella föreningar på landsbygden är välkomna att söka alla Umeå kommuns föreningsstöd. Föreningsbyrån handlägger samtliga ansökningar.

Läs mer om Föreningsbyråns föreningsstöd Öppnas i nytt fönster.

Hemsändningsbidrag till butiker på landsbygden

Umeå kommun ger stöd till lanthandlare för hemsändning av dagligvaror till boende på landsbygden. Stödet är 200 kronor per hemsändningstillfälle.

Läs mer om hemsändningsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Leader Idériket Umeåregionen 2030

Idériket Umeåregionen 2030 är ett leaderområde som bedriver utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023–2027. Med hjälp av leaderområdet kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för projekt. Idériket Umeåregionen 2030 omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, exklusive Umeå stad.

Läs mer på Idériket Umeåregionens webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Västerbotten

Bygdemedel

Bygdemedel kan sökas av alla föreningar i Umeå kommun. Stödet fungerar som en ersättning för områden som påverkats av vattenkraftens utbyggnad. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen, men det går även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Varje år upprättar kommunen en handlingsplan som visar hur bygdemedlen ska användas.

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens handlingsplan för bygdemedel Öppnas i nytt fönster.

Stöd för landsbygdsutveckling och jordbruk

Via Länsstyrelsen kan företag och föreningar söka stöd för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygder. Länsstyrelsen erbjuder olika företagsstöd och flera är specifikt riktade till jordbruksföretag. Företagare erbjuds även rådgivning och kompetensutveckling inom olika områden.

Läs mer om investeringsstöd för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsens webbplats Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om stöd till jordbruksföretag på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA – lokala naturvårdsbidrag

LONA står för lokala naturvårdssatsningen och ska stimulera naturvårdsprojekt som bygger på sociala initiativ och delaktighet. Stöd kan sökas för kunskapsuppbyggnad, utredningar, skötsel, restaurering eller information samt åtgärder som främjar friluftsliv i naturmiljöer. Information om Umeå kommuns kontaktperson finns under Kontakt.

Läs mer om LONA-stödet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOVA - lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA. Stöd kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Läs mer om LOVA-stödet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder olika företagsstöd inom kommersiell service. Syftet med stöden är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden.

Utöver investeringsstöd finns ett särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen, som är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker där förutsättningarna är begränsade för kommersiella aktörer.

Region Västerbotten erbjuder också ett servicebidrag som kan sökas för att upprätthålla en tillfredställande försörjning av dagligvaror och drivmedel i landsbygds- och glesbygder, om andra åtgärder har prövats men inte visat sig ändamålsenliga.

Läs mer om stöden på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga

Det finns flera andra myndigheter och organisationer som erbjuder olika slags stöd till föreningar, organisationer och företag. Här kommer några exempel:

Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdsstod