Illustration över hur Tomtebo gård kan byggas ut

Visionsbild.

Tomtebo gård

Tomtebo gård är en ny stadsdel mellan Tavleliden och Nydalasjön, cirka 7 kilometer från centrum. Här skapas förutsättningar för bostäder, flerfamiljshus och radhus i olika höjder, i halvslutna kvarter med kvalitativa, gemensamma gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge. De kommer att bli offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som genereras av cirka 1 200 nya bostäder. Kopplingarna till omgivande natur och rekreationsområden ska säkras genom att bevara gröna stråk, till exempel mellan Lillberget och Nydalasjön. Planen främjar även gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Aktuellt

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten för Tomtebo gård och Bonava har startat byggandet av de första husen i etapp 1.

Etappindelningen av hur Tomtebo gård ska byggas ut

Planerade åtgärder i början av Etapp 1 på Tomtebo gård. Innan man bygger den kommunala infrastrukturen (vägar och VA-ledningar) inleds arbetet med att avverka en del skog vid vägsträckningarna. Klicka för större bild.

Gamla Täfteåvägen avstängd för allmän trafik

Arbeten med ny infrastruktur innebär att gamla Täfteåvägen, som ansluter till Nydalasjön, Kyrkstugan och KFUM, är stängd för allmän trafik. Trafiken till och från Kyrkstugan, KFUM samt badplatsen leds i stället tillfälligt in via Alfens allé och Lyktvägen. På Lyktvägen är farthinder placerade. Gamla Täfteåvägen beräknas kunna öppnas igen hösten 2021.

Tillfällig omledning av gång- och cykeltrafik

Under byggnationstiden stängs trafiken vid Kålhagsvägen av, vilket av säkerhetsskäl innebär att gång - och cykeltrafiken leds om. Se karta här nedan, som visar vägen (grön smalare markering) för fotgängare och cyklister till dess arbetet är klart.

Klicka för större karta.

Tomtebo gård – där staden möter naturen

Planeringen av Tomtebo gård var visionsstyrd och genomfördes i samarbete mellan Umeå kommun, Bonava (som äger och bygger på en del av marken) och Strategisk Arkitektur (konsult). I arbetet inkluderades även invånare och intressenter samt skolelever i ett antal idéforum och visionsworkshops.

Läs mer om dialogprocessen

Vision Tomtebo gård

Tomtebo gård är platsen där staden möter naturen och samverkar. Här bjuds ett både socialt och fysiskt aktivt liv året runt. Men närheten till naturen ger också utrymme för lugn och återhämtning.

Utvecklingen av Tomtebo gård har drivits genom visionsstyrd stadsutveckling och inkluderat och engagerat många människor. Det har inneburit en hög lokal delaktighet och förankring då planeringen stegvis växt fram: service, handel och kultur ska drivas i en mänsklig skala.

Stadens täta struktur ger korta resvägar och trygga gatumiljöer där cykeln är ett självklart och hållbart alternativ. Tomtebo gård är det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

1 200 bostäder i olika höjd och form

Detaljplanen antogs sommaren 2019 och ger förutsättningar för cirka 1 200 bostäder i form av flerfamiljshus och radhus disponerad i semisluten kvartersstruktur. Det blir varierad bebyggelse och gestaltning, volymer och höjder. Det ska gå att bygga olika typer av tak, till exempel gröna tak.

Den ger gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge.

Torget är lokaliserat så att det får många soltimmar och planen säkerställer förutsättningar som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, till exempel en väderskyddad cykelparkering i anslutning till busshållplatsen.

Planen ger möjlighet till offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som kommer av fler bostäder. Planen möjliggör skola, mötesplatser, tekniska anläggningar, parkeringsanläggningar, väg- och parkstruktur.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur förelås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som minimerar risker vid extrema skyfall.

Planillustration över Tomtebo gård

Planillustration för Tomtebo gård. Klicka för större bild.

Frågor

Ställ din fråga om Tomtebo gård genom att använda formuläret nedan. Glöm inte att fylla i kontaktuppgift. Frågor om köp av bostadsrätt besvaras av Bonava (se nedan)
Kortadress till den här sidan: www.umea.se/tomtebogard

Sidan publicerades