Illustration över hur Tomtebo gård kan byggas ut

Visionsbild.

Tomtebo gård

Tomtebo gård är en ny stadsdel mellan Tavleliden och Nydalasjön, cirka 7 kilometer från centrum. Här skapas förutsättningar för bostäder, flerfamiljshus och radhus i olika höjder, i halvslutna kvarter med kvalitativa, gemensamma gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge. De kommer att bli offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som genereras av cirka 1 200 nya bostäder. Kopplingarna till omgivande natur och rekreationsområden ska säkras genom att bevara gröna stråk, till exempel mellan Lillberget och Nydalasjön. Planen främjar även gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Vad händer på Tomtebo gård

Entreprenadarbeten utförs under tiden 2023-2024. Objektet är beläget på Tomtebogård och avser nybyggnad av torg, lekplats, pulkabacke, gångvägar, cykelvägar, gångstig och parkering.

Umeå Energi Bredband förlägger kanalisation för opto i samband med Umeå kommuns gatuprojekt. Arbetet kommer pågå under två säsonger och innehåller norra torgets norra och södra del, beläggningsarbeten av gång- och cykelvägarna efter Kålhagsvägen, Gårdsgatan och Örtgränd, pulkabacke, gångstig och gångväg. I direkt anslutning till entreprenaden kommer det att pågå husbyggnadsentreprenader på ett flertal ställen under hela byggtiden.

 

Tomtebo gård – där staden möter naturen

Planeringen av Tomtebo gård var visionsstyrd och genomfördes i samarbete mellan Umeå kommun, Bonava (som äger och bygger på en del av marken) och Strategisk Arkitektur (konsult). I arbetet inkluderades även invånare och intressenter samt skolelever i ett antal idéforum och visionsworkshops.

Läs mer om dialogprocessen

Vision Tomtebo gård

Tomtebo gård är platsen där staden möter naturen och samverkar. Här bjuds ett både socialt och fysiskt aktivt liv året runt. Men närheten till naturen ger också utrymme för lugn och återhämtning.

Utvecklingen av Tomtebo gård har drivits genom visionsstyrd stadsutveckling och inkluderat och engagerat många människor. Det har inneburit en hög lokal delaktighet och förankring då planeringen stegvis växt fram: service, handel och kultur ska drivas i en mänsklig skala.

Stadens täta struktur ger korta resvägar och trygga gatumiljöer där cykeln är ett självklart och hållbart alternativ. Tomtebo gård är det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

1 200 bostäder i olika höjd och form

Detaljplanen antogs sommaren 2019 och ger förutsättningar för cirka 1 200 bostäder i form av flerfamiljshus och radhus disponerad i semisluten kvartersstruktur. Det blir varierad bebyggelse och gestaltning, volymer och höjder. Det ska gå att bygga olika typer av tak, till exempel gröna tak.

Den ger gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge.

Torget är lokaliserat så att det får många soltimmar och planen säkerställer förutsättningar som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, till exempel en väderskyddad cykelparkering i anslutning till busshållplatsen.

Planen ger möjlighet till offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som kommer av fler bostäder. Planen möjliggör skola, mötesplatser, tekniska anläggningar, parkeringsanläggningar, väg- och parkstruktur.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur förelås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som minimerar risker vid extrema skyfall.

Planillustration över Tomtebo gårdFörstora bilden

Planillustration för Tomtebo gård. Klicka för större bild.

Frågor

Ställ din fråga om Tomtebo gård genom att använda formuläret nedan. Glöm inte att fylla i kontaktuppgift. Frågor om köp av bostadsrätt besvaras av Bonava (se nedan)
Sidan publicerades www.umea.se/tomtebogard