Illustration över hur Tomtebo gård kan byggas ut

Visionsbild.

Tomtebo gård

Tomtebo gård är en ny stadsdel mellan Tavleliden och Nydalasjön, cirka 7 kilometer från centrum. Här skapas förutsättningar för bostäder, flerfamiljshus och radhus i olika höjder, i halvslutna kvarter med kvalitativa, gemensamma gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge. De kommer att bli offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som genereras av cirka 1 200 nya bostäder. Kopplingarna till omgivande natur och rekreationsområden ska säkras genom att bevara gröna stråk, till exempel mellan Lillberget och Nydalasjön. Planen främjar även gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Kålhagsvägen öppen, men fortsatt transportväg för tung byggtrafik

Kålhagsvägen är öppen för biltrafik. Omledning av biltrafik via Lyktvägen är därför inte längre aktuell. Anslutningsvägen mellan Lyktvägen och Nydalasjön är åter en gång- och cykelväg. Bommar är uppsatta.

Det pågår många byggprojekt intill Kålhagsvägen, vilket innebär mycket byggtrafik och transporter. På grund av den tunga byggtrafiken är det viktigt att du som trafikant har detta i åtanke. Tack för visad hänsyn och förståelse.

Tillfällig omledning av gång- och cykeltrafik

Det viktigt att du som fotgängare och cyklist väljer skyltad omledning eller andra alternativ på grund av den tunga byggtrafiken på Kålhagsvägen. Se karta nedan, som visar vägen (grön markering) för fotgängare och cyklister till dess arbetet är klart.

Förstora bilden

Klicka för större karta.

 

Den nya anlagda gång- och cykelvägen på bilden nedan är för tillfället avstängd då den endast leder till en byggarbetsplats. Vägen planeras att öppnas under våren 2023. Den kommer inte att snöröjas.

 

karta avstängd gång- och cykelväg Tomtebo gårdFörstora bilden

Klicka för större karta.

Tomtebo gård – där staden möter naturen

Planeringen av Tomtebo gård var visionsstyrd och genomfördes i samarbete mellan Umeå kommun, Bonava (som äger och bygger på en del av marken) och Strategisk Arkitektur (konsult). I arbetet inkluderades även invånare och intressenter samt skolelever i ett antal idéforum och visionsworkshops.

Läs mer om dialogprocessen

Vision Tomtebo gård

Tomtebo gård är platsen där staden möter naturen och samverkar. Här bjuds ett både socialt och fysiskt aktivt liv året runt. Men närheten till naturen ger också utrymme för lugn och återhämtning.

Utvecklingen av Tomtebo gård har drivits genom visionsstyrd stadsutveckling och inkluderat och engagerat många människor. Det har inneburit en hög lokal delaktighet och förankring då planeringen stegvis växt fram: service, handel och kultur ska drivas i en mänsklig skala.

Stadens täta struktur ger korta resvägar och trygga gatumiljöer där cykeln är ett självklart och hållbart alternativ. Tomtebo gård är det naturliga valet för den som vill leva i både stad och natur.

1 200 bostäder i olika höjd och form

Detaljplanen antogs sommaren 2019 och ger förutsättningar för cirka 1 200 bostäder i form av flerfamiljshus och radhus disponerad i semisluten kvartersstruktur. Det blir varierad bebyggelse och gestaltning, volymer och höjder. Det ska gå att bygga olika typer av tak, till exempel gröna tak.

Den ger gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge.

Torget är lokaliserat så att det får många soltimmar och planen säkerställer förutsättningar som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, till exempel en väderskyddad cykelparkering i anslutning till busshållplatsen.

Planen ger möjlighet till offentlig service samt verksamheter och funktioner som krävs för att tillgodose behovet som kommer av fler bostäder. Planen möjliggör skola, mötesplatser, tekniska anläggningar, parkeringsanläggningar, väg- och parkstruktur.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur förelås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som minimerar risker vid extrema skyfall.

Planillustration över Tomtebo gårdFörstora bilden

Planillustration för Tomtebo gård. Klicka för större bild.

Frågor

Ställ din fråga om Tomtebo gård genom att använda formuläret nedan. Glöm inte att fylla i kontaktuppgift. Frågor om köp av bostadsrätt besvaras av Bonava (se nedan)
Sidan publicerades www.umea.se/tomtebogard