Umedalen, Kullavägen

Områdesbeskrivning

I de västra delarna av centrala Umeå ligger Backenområdet, där Umedalen möter Västerhiske finns en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus. Befintliga kvarter som angränsar till planområdet utgörs av flerbostadshus och enbostadshus i en till två våningar. I närområdet finns såväl skolor som förskolor samt diverse service. Större livsmedelsbutik, restauranger, idrottsanläggning, elljusspår och äventyrslekpark finns i närområdet. Det är även nära till kollektivtrafik.

Vad ska byggas

I markanvisningsförfrågan har man efterfrågat sammanbyggda småhus, att byggnaderna ska uppföras med stående träpanel samt att parkeringsbehovet ska lösas inom byggrätten. Se förutsättningarna i gällande detaljplan här nedan.

Tidplan/status

Detaljplanen för området fick laga kraft 2021. I den möjliggör två nya fastigheter för bostadsändamål.
Den södra fastigheten kommer Umeå kommun bebygga med ett gruppboende.
Den norra fastigheten har markanvisats genom en markanvisningsförfrågan.
Det kommer att behövas samordning mellan byggprojekten.

Markanvisning är avslutad. Sista inlämningsdag var 2023-05-07.

Kommunen ska skriva avtal med VNB Byggproduktion AB.

Sidan publicerades