Flygfoto över Dåva

Dåva företagspark

Typ av verksamhet

Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.

Tidsplan

Just nu är kommunen i tidigt skede i planeringen av en utökning av verksamhetsområdet.

Pris

Markpriset i området är ej satt.

Områdesbeskrivning

Dåva företagspark ligger cirka 10 kilometer norr om Umeås centrum intill väg E4. Området är utpekat i översiktsplanen som ett verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall.

Första etappen av utbyggnaden av Norrbotniabanan går från Umeå till Dåva. Denna byggnation planeras ske mellan 2020 och 2024 och sträckan Umeå–Dåva förväntas vara i drift år 2024. Inom Dåvaområdet anläggs en järnvägsterminal som kopplar till Norrbotniabanan. Terminalen kommer stå färdig 2022. Invid terminalen finns en detaljplanelagd industrifastighet om 10 hektar som kommunen planerar att sälja.

I området finns etablerade aktörer som Umeå energis värmeverk, Dåva DAC, All miljö, Ragn-Sells, MTC, Dovatech och Svevia.

Sidan publicerades