Visionsbild av Dåva Eco-Industrial Park

Visionsbild av Umeå Eco-Industrial Park. Illustration: Belatchew Arkitekter.

Umeå Eco Industrial Park

Typ av verksamhet

Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.

Tidsplan

Detaljplanearbete för den kommunägda marken i och omkring Umeå Eco Industrial Park (Dåva företagspark) pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden beslutade i mars 2022 att utöka planområdet till cirka 550 hektar och omfattar all kommunkoncernägd mark.

Pris

Markpriset för det redan planlagda området är 350 kronor per kvadratmeter.

Markanvisning

Inom Umeå Eco Industrial Park finns en detaljplanelagd industrifastighet om 10 hektar. Den är belägen i närheten av godsterminalen och har möjlighet att järnvägsanslutas. Kommunen kommer att markanvisa industrimarken till en eller flera aktörer på sikt. Området blir en viktigt pusselbit i att länka samman de västra och östliga delarna och Umeå Eco Industrial Park.

Områdesbeskrivning

Umeå Eco Industrial Park är belägen cirka en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Det är ett av Umeå kommuns största industriområden. Inom området finns i dag ett antal företag med inriktningen miljöåtervinning. Kommunen planerar att utveckla och utvidga företagesparken de kommande åren för att möta behoven i det växande Umeå. Umeå Eco Industrial Park ska bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion.

Bygget av Norrbottniabanans första etapp upp till Umeå Eco Industrial Park är i full gång. Inom Dåvaområdet har en järnvägsterminal anlagts som ska anslutas till Norrbottniabanan och terminalen kommer möjliggöra för effektiva logistiklösningar.

Umeå Energi planerar för en ny kraftledning till Umeå Eco Industrial Park som ska säkerställa tillgången till el för befintliga och tillkommande etableringar.

I området finns etablerade aktörer som Umeå energis värmeverk, Vakin, Dåva DAC, All miljö, Ragn-Sells, MTC, Dovatech och Svevia.

Sidan publicerades