Flygfoto över Dåva

Dåva företagspark

Typ av verksamhet

Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.

Tidsplan

Detaljplanearbete för den kommunägda marken i och omkring Dåva företagspark pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden beslutade i mars 2022 att utöka planområdet till cirka 600 hektar och omfattar all kommunkoncernägd mark.

Pris

Markpriset för det redan planlagda området är 350 kronor per kvadratmeter.

Markanvisning

Inom Dåva företagspark finns en detaljplanelagd industrifastighet om 10 hektar som är belägen i närheten av gods­terminalen som håller på att byggas i området. Kommunen kommer att markanvisa industrimarken till en eller flera aktörer.

Områdesbeskrivning

Dåva företagspark är belägen cirka en mil nordost om Umeå centrum vid E4. Det är ett av Umeå kommuns största industriområden. Inom området finns i dag ett antal företag med inriktningen miljöåtervinning. Kommunen planerar att utveckla och utvidga företagesparken de kommande åren för att möta behoven i det växande Umeå. Dåva företagspark ska bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion.

Bygget av Norrbottniabanans första etapp upp till Dåva företagspark är i full gång och sträckan Umeå–Dåva förväntas vara i drift år 2024. Inom Dåvaområdet anläggs en järnvägsterminal som ansluts till Norrbotniabanan och möjliggör effektiva logistiklösningar. Terminalen planeras att stå färdig 2022. Invid terminalen finns en detaljplanelagd industri­fastighet om 10 hektar som kommunen kommer att markanvisa till en eller flera aktörer.

Umeå Energi planerar för en ny kraftledning till Dåva företagspark som ska säkerställa tillgången till el för befintliga och tillkommande etableringar.

I området finns etablerade aktörer som Umeå energis värmeverk, Vakin, Dåva DAC, All miljö, Ragn-Sells, MTC, Dovatech och Svevia.

Sidan publicerades