Visionsbild av Dåva Eco-Industrial Park

Visionsbild av Umeå Eco-Industrial Park. Illustration: Belatchew Arkitekter.

Umeå Eco-Industrial Park

Umeå Eco Industrial Park ska bli ett världsledande centrum för grön innovation och produktion inom miljöteknik, återvinning och energi i Umeå.

Här ska industriell symbios utvecklas mellan företag, akademi och offentlig sektor. Det ska bli en attraktiv plats där företagens utvecklingen går hand i hand med innovation, forskning och utbildning. Tillsammans skapar aktörerna nya hållbara relationer och affärer.

Området består av cirka 550 ha och är beläget cirka en mil nordost om Umeå centrum vid E4 och kommande Norrbotniabanan.

Mål för området

För området finns fyra politiskt beslutade mål.

 1. Bli ett levande cirkulärt nav – genom samarbete mellan akademi, näringsliv och kommun
  Umeå Eco-Industrial Park ska bli ett levande cirkulärt nav som attraherar verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion.
 2. Utveckla nya industriella symbioser – genom modellen att restström från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet
  Verksamheter och forskning ska bidra till utvecklingen av nya industriella symbioser. Här ska en plats för testbäddar, forskning och innovation verka som en integrerad del i företagens utveckling.
 3. Hållbara transporter ska bidra till områdets utveckling – områdets utveckling ska möjliggöra framtidens mobilitetslösningar för såväl gods som persontransporter.
  Hållbara transporter till, från och inom området ska vara vägledande i områdets utveckling. Järnvägsterminalen utgör hjärtat i området och grunden för att kunna erbjuda befintliga och nya företag hållbara och konkurrenskraftiga logistikupplägg. Mobilitet är en prioriterad fråga där området ska utformas så att hållbara färdsätt (buss, cykel och delningstjänster) bli det naturliga valet för de som arbetar på området.
 4. Bli en attraktiv plats att verka på
  Områdets utveckling guidas av innovativa cirkulära principer för nya etableringar, byggnationer, infrastruktur, mobilitet, ekologisk mångfald och innovation som bidrar till en attraktiv plats att verka på.

Området behövs för nyetableringar

Området är utpekat i Umeå kommuns översiktsplan som ett verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall. Området är Umeås potentiellt största verksamhetsområde och utgör en viktig del för Umeå framtida näringslivsutveckling.

Idag finns ett tiotal aktörer inom återvinning på området som samtliga arbetar inom miljötekniksområdet; återvinning, miljö och energi.

Kommunen håller just nu på att planlägga hela området på 550 hektar som ny verksamhetsmark. Det pågår även utbyggnad och förstärkning av elkapaciteten till området.

En viktig del i ett logistiskt nav

På området byggs en järnvägsterminal som kommer utgöra hjärtat för logistiken till och från området, men även inom området. Terminalen som kallas Umeå Norra järnvägsterminal (Dåva terminal) kommer stå klar sommaren 2023 och möjliggör fossilfria logistiska lösningar med anslutning till Norrbotniabanan.

Det har under många år skett storskaliga satsningar inom transport- och logistiksystemet runtom i kommunen där planerad utveckling vid Dåva är en viktig del i detta system. Järnvägsterminalen kommer få stor betydelse i kommunens övergripande infrastruktur och den synkar bra med övriga satsningar som skett runtom i kommunen, till exempel Umeå hamn, den nya godsbangården på Västerslätt, etableringen av Botniabanan söderut och anpassningarna till järnvägssystemet för tvär- och inlandsbanan.

Satsningar som görs på infrastruktur och logistikanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnvägsterminalen på Inab:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planarbete pågår

Detaljplanearbete för den kommunägda marken i och omkring Umeå Eco Industrial Park pågår. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utvidgning av industriområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden beslutade i mars 2022 att utöka planområdet. Anledningen är ett ökat behov av verksamhetsmark samt större möjligheter att utveckla området när järnvägsplanen för Norrbotniabanan fastställts. De delar av det nya planområdet som inte är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen ingår i ett infrastrukturreservat för järnvägen. När det nu står klart att järnvägen kommer att gå söder om planområdet har infrastrukturreservatet tjänat ut sitt syfte och marken kan användas till annat.

Förstora bilden

Planområdet för att kunna möjliggöra ytterligare företagsetableringar omfattar området som är markerat i rött. Marken som planläggs ägs av Umeå kommun och kommunägda bolag. Övriga verksamheter inom markerat område ingår inte i planläggningen och kommer inte att påverkas. På kartskissen ses också den framtida Norrbotniabanan och den järnvägsterminal som ska byggas.

Naturvårdsinventering har genomförts

För att kommunen ska kunna bilda sig få en uppfattning om hur området ska kunna växa med hänsyn till omgivningen har ett antal undersökningar genomföras i närområdet av Umeå Eco Industrial Park. Viktiga undersökningar är bland annat kartläggning av naturvärden i området genom olika inventeringar. Naturvärdesinventering, fladdermusinventering samt häckfågelsinventering genomfördes under våren och sommaren 2022.

Handlingar och mer information kopplat till planprocessen finns på projektsidan för detaljplanen Nyskogen 1:1 med flera.

Vanliga frågor och svar

Ett växande näringsliv är en viktig del för att nå målet om 200 000 invånare år 2050. För att möjliggöra det krävs mark att bygga på. Utvecklingen av Umeå Eco Industrial Park är extra viktig då det inte finns något område i Umeå som kan komma att erbjuda lika goda förutsättningar för större hållbara etableringar. På Dåva finns stora ytor och möjligheter till god infrastruktur. Järnvägsterminalen blir klar i slutet av 2023 och kan tas i bruk då Norrbotnia­banans första del är blir redo för trafik under 2025. Andra positiva förutsättningar för området är att Umeå kommun och Umeå Energi planerar för högspännings­ledningar och processvatten.

Planområdet är stort, cirka 550 hektar.

Inom området ska stor miljöhänsyn tas vid utbyggnad av området vilket gör att stora ytor kommer att avsättas för gröna värden. Områdets storlek möjliggör många och stora satsningar inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion.

En yta på cirka 10 hektar är redan detaljplanerad och Umeå kommun håller på att utreda ytterligare 550 hektar.

Redan idag finns ett tillgängligt område på 10 hektar som är detaljplanelagd för industri. Ytan ligger intill den nya godsterminalen. Järnvägsterminalen blir klar under 2023. Arbetet med en ny detaljplan pågår. När detaljplanen väl är antagen kommer området att utvecklas med nya verksamheter under många år framöver.

Detaljplan väntas gå på samråd under vintern 2024 och väntas bli antagen kring årsskiftet 2025/2026.

Norrbotniabanans första del, Umeå C-Dåva, beräknas vara klar och kunna tas i bruk under 2025. Trafikverket ansvarar för projektet.

Norrbotniabanans första del, Umeå C-Dåva, beräknas vara klar och kunna tas i bruk under 2025. Trafikverket ansvarar för projektet.

Verksamheter inom miljöteknik, återvinning, grön energi och lokal produktion.

Området är tänkt att bli ett levande miljöcentrum som drar till sig verksamheter, utbildning och forskning inom områdena miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion. Företagen som etablerar sig inom området ska kunna verka cirkulärt och genom testbäddar ska nya innovationer kunna testas och utvecklas. Läget och storleken på området gör det lämpligt för större etableringar, som på olika sätt kan bidra till kommunens klimat-, miljö- och befolkningsmål.

Idag finns ett tiotal verksamheter etablerade på området, samtliga verksamma inom områdena återvinning och miljö. I början av 2023 stod det klart att företaget Liquid Wind ska etablera sig på Dåva då de har stora synergi­effekter med Umeå energis kraftvärmeverk.

Marken som detaljplaneläggs kommer att markanvisas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Hur trafiken till och från området påverkar E4:an är något som kommer utredas i arbetet med den nya detalj­planen. Dialog förs med Trafikverket om en ny trafikplats på E4:an. Transporter till och från området, oavsett slag, ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Ambitionen är att dra nytta av järnvägen med gods på räls, därav satsningen på en godsterminal. Att ta sig till och från området med cykel eller kollektivtrafik ska vara enkelt.

Sidan publicerades www.umea.se/dava