I 20-området

Historik och framtid i Umeås gröna kil

I20-området – det viktigaste området för utveckling av nya bostäder i Umeå på lång sikt. I dag används den största delen av Försvarsmakten medan Umeåborna använder delar I20-skogen för motion och friluftsliv.

En stad i staden i framtiden

Här är vi många som cyklat vilse eller deltagit i populära lopp och tävlingar. På ängarna och i skogen arrangeras till exempel Blodomloppet. Många har lockats att pressa sig till det yttersta i exempelvis Toughest – en riktigt utmanande tävling med stor publik.

Försvarsmakten bedriver som sagt viktig verksamhet i den ”gröna kil” som sträcker sig ända in i centrala stan. Umeå kommun äger en stor del av marken som köpts in för att utveckla en ny stadsdel. Men de bullrande skjutbanorna och annan försvarsverksamhet går inte att kombinera med stadsutveckling. För att Försvarsmakten ska kunna utvecklas på bästa sätt och för att Umeå ska kunna växa hållbart – diskuteras om hela eller delar av Försvarsmaktens verksamhet kan flytta till ett utpekat nordligare läge inom Umeå kommun.

Regementsområdet, med de gamla kasernbyggnaderna, var under sina glansdagar i princip ett eget samhälle som sysselsatte en stor del av befolkningen i Umeå, både inom det militära men även det civila. En ”stad i staden”. Här vistades bortåt 2 000 personer – motsvarande hela stadens dåvarande storlek. I dag är området också en plats med stor betydelse för Umeås utveckling – ett spännande företags- och kunskapscentrum som heter Umestan.

Byggnaderna har dels karaktär av tungt stramt klassicistiskt formspråk med putsade fasader, dels röda, lägre lättare träbebyggelse med vissa drag av nationalromantik. I mitten finns en öppen grusplan; kaserngården. Det var här den unika utomhusoperan Elektra av Richard Strauss sattes upp under kulturhuvudstadsåret 2014 – en monumental utomhusföreställning med blod, eld och hästar.

Unika förutsättningar för en hållbar stadsdel

I20-området består av arbetsplatser, skolor och idrottsanläggningar men har i princip inga bostäder i dagsläget. I framtiden kan det bli något annat. Det kan återigen komma att bli ”en stad i staden” – en levande, blandad stadsdel med plats för lika många som bor i Örnsköldsvik och företag som erbjuder nya arbetstillfällen, utvecklad handel och service för Umeåborna. Och såklart ska det utvecklas spännande variationsrika gröna miljöer till gagn för alla Umeåbor även i den framtida stadsdelen. Med bäckar, gröna stråk och parker kopplas den nya stadsdelen samman med andra grönområden som Stadsliden och exempelvis Tavelsjöleden. Det nära avståndet till centrala stan skapar förutsättningar för att tillväxten kan ske hållbart. Utvecklingen av I20-området är påbörjad vid Green Zone i form av ett handelsområde som sedan ska sammankopplas med de framtida blandstadskvarteren och ny tänkt busslinje inom I20-området. Här händer det saker!

Landmärken på I20-området

Vildmannavallen

Träna, se på matcher, möts och trivs på IFK Umeås hemmaplan.

Djupbäcken

Bäcken slingrar sig genom området, med olika naturtyper och som skapar en stillsam blå åder genom skogen.

Kasernbyggnaderna

Pampiga vackra stenhus i gul puts med stramt och klassicistiskt formspråk tillsammans utsmyckade trähus i tre-fyra våningar med vissa drag av nationalromantik. De skapar en representativ, glödande fasad i kvällssolen mot staden och järnvägen.

Det var en gång...

Klicka i rutorna nedan för att läsa och lära dig mer om I20-området.

Under 1800-talet etablerades ett antal regementen utspridda över landet, så även i Västerbotten. 1909 flyttades regementet till Umeå och tre kaserner som rymde logement för värnpliktiga uppfördes. I den mer utsmyckade kanslibyggnaden rymdes kontor, vaktlokal, arrest och officersmäss. Här fanns även exercishus där inomhusövnings hölls, matsal och sjukhus. Regementet kunde länge betraktas som en stad i staden, med alla dess funktioner som gjorde området till en levande plats. Sammantaget rörde det sig om en omfattande verksamhet och emellanåt handlade det om så mycket som 2 000 personer som vistades här – motsvarande hela stadens storlek.

Under slutet av 1990-talet lades verksamheten ned, men regementet har fortsatt att utgöra en betydande plats för Umeås utveckling – området köptes av Umeå kommun, som förvekligat ambitionen att omvandla platsen till ett företags- och kunskapscentrum. Ett antal byggnader, för både pedagogisk verksamhet och kontor, har tillkommit på modern tid.

Bebyggelse och struktur

I dagsläget är regementet nästan helt avskilt från övriga staden, både visuellt och praktiskt, med Hissjövägen och järnvägen som barriärer mot söder och väg 503 mot öster. Kaserner och kanslihus bildar regements­områdets representativa fasad mot staden i söder. De viktigaste byggnaderna samlades vid regementets tillkomst kring en, än i dag, vid och öppen grusplan – kaserngården. Verksamhetsbebyggelsens öppna struktur resulterar i ett luftigt intryck, särskilt betonad tack vare den tidigare nämnda kaserngården i områdets mitt. Området är överlag lite exploaterat, med en stor andel av marken som är obebyggd.

Byggnaderna karaktäriseras av å ena sidan tungt och stramt klassicistiskt formspråk med putsade fasader, å andra sidan av röda, lägre och lättare träbebyggelse med vissa drag av nationalromantik.

Vegetation och topografi

Norr om området ligger ett skogsparti där den tidigare försvarsverksamheten präglat namnet; I20-skogen. Detta är en av de större sammanhängande tätortsnära skogspartierna och är ett välanvänt rekreationsområde. Den verksamhet som präglat namnet har än i dag anspråk på marken, genom försvarsmaktens närvaro utgör delar av skogen militärt övningsfält, mot Hissjövägen ligger exempelvis skjutbanor.

Nordost om företagsparken breder ängarna ut sig. Dessa används ofta för rekreation av såväl närboende som skolelever och sportintresserade då de inbjuder till en bredd av aktiviteter. Genom dessa skär Djupbäckens sträckning, innan den kulverteras under väg 503 och rinner vidare genom Haga.

Regementet utgör med dess företagspark ett betydande arbetsplatsområde och har därmed en mycket stor dagsbefolkning i förhållande till övriga delar av staden. Förutom att det finns ett flertal samlade företag inom området, finns även en viss koncentration av pedagogisk verksamhet i och med att det här finns såväl grundskola (högstadium), gymnasieskola som polishögskolans utbildning (som dock flyttar till campusområdet under våren 2018). Delvis kopplat till skolverksamheten finns här även idrottsanläggningar, exempelvis Vildmannahallen, Vildmannavallen och de fotbollsplaner som ligger på ängarna.

Området ligger beläget drygt en kilometer från centrum, och sammankopplas med övriga staden via Hissjövägen och väg 503 för fordonstrafik, och gång- och cykelvägar under vägen mot Haga samt bron över järnvägen mot Väst på stan. Den kollektiva lokaltrafiken trafikerar området med linje 3 från Vasaplan.

Sidan publicerades