Vatten rinner fram med grässlänter på vardera sida.

Nu är LONA-utredningen för Djupbäcken (bilden) och Sandbäcken klar.

LONA-undersökningen för Djupbäcken är klar

Nu är LONA-undersökningen för Djupbäcken och Sandbäcken klar. Utredningen syftar till att undersöka om våtmarksåtgärder kan skapa fördröjning och minska risken för översvämning.

Enligt de analyser som analys- och teknik-konsultbolaget WSP utfört så kan fördröjningsvolymer i Djupbäcken och Sandbäcken nås genom anläggning av våtmarker i anslutning till bäckfårorna.

13 000 kubikmeter möjligt

För de sex platser som har undersökts så beräknas en fördröjningsvolym på totalt 13 000 kubikmeter vara möjlig. Detta motsvarar cirka 11 procent respektive 15 procent av den volym som enligt tidigare modelleringar behöver nås uppströms längs väg 503 för att minska översvämningsproblematiken.

Löser inte problematiken

Eftersom tidigare översvämningar inom Djupbäckens och Sandbäckens avrinningsområden i huvudsak har uppkommit vid avrinning från hårdgjorda områden vid mycket nederbörd, och inte främst till följd av naturmarksavrinning, så bedöms inte våtmarksåtgärder längs väg 503 ensamt kunna lösa översvämningsproblematiken. Anläggning av våtmarker kan ändå bidra till att minska översvämningsrisken men det behöver i sådana fall utföras i kombination med andra åtgärder i bebyggda områden, menar WSP.

Sidan publicerades