Profilritning

En ansökan eller anmälan om avloppsanläggning behöver innehålla profilritningar med längd- och tvärsektion över anläggningen. Sådana ritningar är viktiga för att det tekniska utförandet av anläggningen ska bli korrekt, speciellt för infiltrationer och markbäddar som byggs på plats.

Ritningarna behöver vara platsspecifika för att ta hänsyn till förhållandena där anläggningen ska placeras, till exempel grundvattennivå om det gäller en infiltration. Anläggningar med utlopp, till exempel markbädd eller minireningsverk, kan istället behöva ha ritningar där det framgår högsta förväntade nivå i det vattendrag dit det renade avloppsvattnet eventuellt ska avledas.

Här kan du få hjälp med hur profilritningar bör utformas för att uppfylla kraven i en ansökan/anmälan.

Bra underlag för anläggningsarbetet

Profilritningar ger ett bra och tydligt underlag inför anläggningsarbetet. Lämplig skala är 1:50 -1:100.

För infiltrationer och i vissa fall även markbäddar är det viktigt att anläggningen hamnar på rätt nivå i förhållande till grundvattenytan. Därför bör högsta dimensionerande grundvattenyta framgå av ritningen. Även ett eventuellt grundvattenrör behöver finnas med i profilritningen.

Profilritning med tvärsektion

Figur 1. Exempel på hur en profilritning med tvärsektion kan se ut för att uppfylla kraven på dokumentation i en tillståndsansökan. Det tekniska utförandet av anläggningen kan variera beroende på platsens förutsättningar, till exempel kan en infiltration behöva ligga delvis över befintlig marknivå för att uppnå tillräckligt avstånd till grundvattenyta.

profil längdsektion

Figur 2. Exempel på profilritning med längdsektion.

Spridningsytan på en infiltration eller markbädd behöver också framgå. I exemplet i figur 3 visas spridningsytan med den streckade linjen runt infiltrationsbädden.

längdsektion sett från ovan

Figur 3. Exempel på längdsektion sedd ovanifrån.

Sidan publicerades