Situationsplan för avlopp

För att det ska vara möjligt för Miljö- och hälsoskydd att bedöma om den planerade avloppsanläggningen riskerar att påverka till exempel en dricksvattenbrunn behöver det finnas en bra karta som visar var anläggningen ska placeras i förhållande till omgivningen. En sådan karta kallas situationsplan och ska bifogas en ansökan/anmälan.

Här hittar du information om hur en situationsplan kan utformas.

Situationsplanen ska vara tydlig

Av situationsplanen ska det framgå tydligt var alla anläggningens delar ska placeras i förhållande till exempelvis bebyggelse, avstånd mellan anläggningen och tomtgräns, dricksvattentäkter, dränering och energibrunnar.

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig, eftersom den bland annat används för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ibland behov av att komplettera med ytterligare en karta i större eller mindre skala, för att alla relevanta uppgifter ska få plats.

Markera dricksvattenbrunnar på karta

Finns det dricksvattentäkter inom 200 meter från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade.

Beroende på avloppsteknik och geologiska förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 200 meter.

I en situationsplan för din avloppsanläggning behöver detta oftast framgå:

 • fastighetsgränser
 • marklutning
 • avstånd till och placering av
  • byggnader och fastighetsgränser
  • ytvatten (till exempel sjö, dike och bäck)
  • badplats
  • dricksvattentäkter/dricksvattenbrunnar
  • energibrunnar
  • andra avloppsanläggningar
  • dränering
  • eventuell bräddpunkt
 • placering av komponenter i avloppsanläggningen, även ledningsdragningar och eventuellt grundvattenrör
 • plats för grundvattenmätning och uttag av jordprov
 • utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten
 • eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon.

Exempel på situationsplan

Exemplet nedan gäller en markbädd med ett diffust utsläpp till en bäck via ett singeldike. Andra typer av avloppsanläggningar kan behöva ha med andra uppgifter.

Exempel på situationsplan
Sidan publicerades