Bestämning av dimensionerande högsta grundvattennivå

Grundvattenytan kan variera mycket beroende på bland annat nederbörd och vattenstånd i närliggande ytvatten. Det är därför viktigt att variationer i grundvattenytan tas med när det bestäms på vilket djup/nivå en avloppsanläggning placeras. För att kunna göra det utan att utföra många grundvattenmätningar under en lång tid kan en teoretisk högsta grundvattenyta, även kallad dimensionerande grundvattenyta, räknas ut med hjälp av en modell.

En ansökan om enskilt avlopp bör inkludera uppgifter om dimensionerande högsta grundvattenytan. Här får du information om hur kan gå tillväga för att ta fram uppgifterna. Informationen är tillämplig för avloppsanläggningar för upp till 25 personekvivalenter (5 hushåll).

Informationen riktar sig främst till konsulter och entreprenörer som hjälper till med projekteringen.

Dimensionerad grundvattennivå

Ett verktyg för att räkna ut den dimensionerande grundvattennivån finns på länstyrelsernas hemsida, GIS-stöd för planering och tillsyn av små avoppsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verktyget för grundvattenberäkning finns under ikonen med tre droppar i listen uppe till höger. Se även Havs- och vattenmyndighetens hemsida om bestämning av dimensionerande grundvattennivå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I GIS-verktyget anges plats för mätning, aktuell grundvattennivå och datum för mätningen. Därefter räknar verktyget ut en tänkbar högsta grundvattenyta baserat på närliggande mätstationer och vattenmagasinens fyllnadsgrader.

Verktyget ger ingen absolut sanning eftersom avståndet till mätstationer kan vara långt och verktyget inte kan ta hänsyn till alla förhållanden på den aktuella platsen. Verktyget ska mer ses som en hjälp för uppskatta hur stor grundvattenhöjningen kan bli på platsen. I bedömning av grundvattenytans höjning behöver också lokala förhållanden vägas in, som till exempel markens genomsläpplighet, lutning, placering i terrängen och tidigare erfarenheter.

Verktyget tar inte hänsyn till eventuell lokal förhöjning av grundvattenytan till följd av infiltration av avloppsvatten. Därför kan ytterligare kompensation behöva göras när grundvattenytan beräknas. Se avsnitt nedan om lokal höjning.

Så här använder du GIS-verktyget inför avloppsansökan

  • Öppna GIS-verktyget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Klicka bort GR1 Geologisk risk (finns under lagerlista "GIS-stöd för små avlopp - alla lager")
  • Välj grundvattenberäkning (tre droppar)
  • Zooma in på rätt fastighet
  • Välj position, datum för grundvattenobservation och observerad grundvattennivå
  • Beräkna och skapa rapport
  • Bifoga rapporten i ansökan

Lokal höjning av grundvattennivån på grund av infiltration av avloppsvatten

Vid infiltration av avloppsvatten kan en lokal förhöjning av grundvattennivån uppstå under anläggningen. Generellt är höjningen försumbar i grövre jordarter (inom fält A, se figur 3), men den kan vara av avgörande betydelse i finare jordarter (inom fält B, se figur 3), speciellt vid tunna jordlager.

Skiss över infiltration i fin jordart.

Figur 2. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Grundvattennivån kommer att höjas under en infiltration i fin jordart.

För att säkerställa att kravet på 1 meter omättad zon uppfylls är det viktigt att man uppskattar hur kraftig den lokala förhöjningen blir. Jordens förmåga att leda vatten i marken kommer i stor utsträckning att bestämma hur mycket grundvattennivån rakt under infiltrationsanläggningen kommer att höjas. Visar siktanalys av material från provgropen att jordarten ligger inom fält A, behöver ingen beräkning av lokal förhöjning genomföras.

Siktanalys av analyserad jordart

Figur 3. (Källa: Havs och vattenmyndigheten 2020) Siktanalys visar om analyserad jordart faller inom Fält A eller B.

Faller siktkurvan till någon del inom fält B behöver det genomföras en beräkning av hur stor den lokala förhöjningen kan vara. Se Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ytterligare information.

Mer information

Se även fördjupad information i vårt informationsblad om att bestämma högsta dimensionerande grundvattennivån (pdf) , 722.8 kB, öppnas i nytt fönster.. Informationen riktar sig främst till den entreprenör och konsult som hjälper till med projekteringen.

Sidan publicerades