Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan reglerar användningen och utformningen av ett mindre område inom ramen för översiktsplanen. Detaljplanen specificerar hur marken inom området ska användas, exempelvis för bostäder, kommersiella ändamål eller grönområden. Den innehåller även detaljer om byggnaders höjd, placering och utformning, samt regler för infrastruktur, trafik och parkering. Detaljplanen är bindande och fungerar som rättesnöre vid utfärdande av bygglov och vid genomförande av byggprojekt.

Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Bestämmelserna används för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns flera områdes­bestämmelser inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla.

Ta del av gällande och pågående detaljplaner

Du kan hitta detaljplaner och områdesbestämmelser via någon av kartorna nedan. Kartorna hittar du även på sidan för gällande detaljplaner och på sidan med pågående detaljplaner.

Skärmdump från webbkarta som visar gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

Skärmdump från webbkarta som visar pågående detaljplaner.

Pågående detaljplaner.

Aktuellt just nu

Samråd av detaljplan

Granskning av detaljplan

Detaljplaner som ska godkännas/antas

Här listas planförslag som ska godkännas eller antas i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige när det är aktuellt.

Ansök om planbesked

Om du vill att en ny detaljplan ska tas fram ansöker du om planbesked. Läs mer om planbesked.

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (Hedlundaskolan)

Detaljplan för Holmsund 2:42 med flera

Detaljplan för Gitarren 1 med flera (Rödängsskolan)

Detaljplan för del av Sörmjöle 2:190 och Sörmjöle 2:187

Detaljplan för Stigbygeln 5 och del av Spiltan 2

Detaljplan för Bajonetten 13 och 14

Detaljplan för Kommunalhuset 3 med flera

Detaljplan för Bytesgärdet 9

Detaljplan för Tavelsjö 41:1 med flera

Detaljplan för Stöcke 24:5

Detaljplan för Saga 3

Detaljplan för Tomtebo 2:1 med flera – Tomtebo strand

Detaljplan för Arken 12 med flera (2480K-P2023/1)

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (2480K-P2023/2)

Detaljplan för Holmsund 2:42 med flera (2480K-P2023/3)

Detaljplan för Stöcksjö 14:23 (2480K-P2023/5)

Detaljplan för Bajonetten 13 och 14 (2480K-P2023/7)

Detaljplan för Stigbygeln 5 och del av Spiltan 2 (2480K-P2023/8)

Detaljplan för Kommunalhuset 3 med flera (2480K-P2023/9)

Detaljplan för Almen 2 (2480K-P2023/11)

Detaljplan för Stöcke 24:5 (2480K-P2024/2)

Detaljplan för Saga 3 (2480K-P2024/3)

Detaljplan för Tomtebo 2:1 med flera – Tomtebo strand (2480K-P2024/4)

Detaljplan för Tranan 4-6 (2480K-P2024/5)

Detaljplan för Gitarren 1 med flera - Rödängsskolan (2480K-P2024/7)

Detaljplan för Sävar 62:1 (2480K-P2024/9)

Detaljplan för Holmsund 2:65 med flera (2480K-P2024/10)

Detaljplan för Bytesgärdet 9 (2480K-P2024/11)

Detaljplan för Tavelsjö 41:1 med flera (2480K-P2024/12)

Detaljplan för Västerteg 2:63 med flera (2480K-P2024/13)

Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera - Olofsdal (2480K-P2024/14)

Detaljplan för Sävar 61:1 med flera - omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro (2480K-P2024/15)

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplanering