Stäng

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00.

Föredragningslista och handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 29 april 2024, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00 och slutar senast klockan 18.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Hur stor är kostnaden för skadegörelse i Umeå kommun? Lena Andersson (M)
 • Interpellation: Skärmtid i Umeås förskolor; Anders Norqvist (L)
 • Interpellation: Eldning på egen tomt; Maja Westling Palmberg (C)
 • Interpellation: Uppföljning av placerade barns betyg; Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Är det dags att uppdatera de lokala värdighetsgarantierna? Veronica Kerr (KD)
 • Interpellation: Ett stärkt föräldraskapsstöd; Lucas Nilsson (KD)
 • Interpellation: Tid för att dela ut medicin; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

Ärenden

 • Årsredovisning 2023
 • Förvärv av byggnad på ofri grund – Sömmen 1 (Thoren Arena)
 • Motion 19/2023: Utred förutsättningarna för ett inrättande av ungdomsfullmäktige i Umeå kommun; Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Utökning av stadsdelen Klockarbäcken
 • Antagande: Detaljplan för Backen 6:1
 • Antagande: Detaljplan för Sävar 62:1 med flera
 • Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Bullmark 4:53
 • Aktualitets- och relevansprövning av styrdokument
 • Redovisning av motioner, delrapport 1 2024
 • Valärenden
 • Anmälningsärenden

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv