Kostnadsbegrepp

Standardkostnad​

 • Standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.​

Referenskostnad​

 • Referenskostnad​ bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.​
 • Referenskostnad​ är en justering av standardkostnaden med hänsyn tagen till kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.

Nettokostnad​

 • Nettokostnad​ är bruttokostnad minus bruttointäkt​.

Nettokostnadsavvikelse ​

 • Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad, kronor per invånare
 • Nettokostnadsavvikelse indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat om värdet är positivt och lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat om värdet är negativt.​

Ovägt medel ​

 • Ovägt medel ​är medelvärde för den genomsnittliga kommunen.

Likviditet – räcker pengarna? ​

 • Kassalikviditeten visar vår betalningsförmåga på kort sikt.
 • Vi måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna betala rörelseutgifter i rätt tid.
 • Om kassalikviditeten är dålig är det ofta ett tecken på problem med ekonomin.

Soliditet – hur uthålliga är vi?​

 • Soliditeten visar vår betalningsförmåga på lång sikt.
 • Kan också ses som hur stor andel av våra tillgångar som inte motsvaras av skulder.
 • Så länge vi har tillräcklig lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten.
Sidan publicerades