Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 25 april 2022, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar
 2. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Stöcke, Umeå kommun
 3. Exploateringsavtal för Stöcke 13:7 med flera
 4. Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – uppsamlingsärende
 5. Redovisning av motioner 2022, delrapport 1
 6. Fyllnadsval: Ledamot i för- och grundskolenämnden; Jessica Åberg (V)
 7. Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden Ahmed Hersi (V)
 8. Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Jasmine Johansson (MP)
 9. Avsägelse: Ersättare i tekniska nämnden Irina Enbuska von Schantz (V)
 10. Avsägelse: Ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol, Vind och Vatten samt Umeå Energi Umenet AB; Shahla Gullviva Shadman (V)
 11. Anmälningsärenden 2022-04-25
 12. Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson (SD)
 13. Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor; Björn Kjellsson (L)
 14. Motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) och Maria Nilsson (SD)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Kommer Umeå kommun göra något för att stötta bönderna i kommunen? Mattias Larsson (C)
 2. Interpellation: Varför har Umeå högre lokalkostnader för äldreomsorg? Marianne Normark (L)
 3. Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? Åsa Bäckström (V)
 4. Interpellation: Avbryt vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk; Anders Ågren (M)
 5. Interpellation: Pengar till ett förstärkt föräldrastöd; Veronica Kerr (KD)
 6. Interpellation: Arbetsmiljön inom socialtjänsten i Umeå; Anders Norqvist (L)

Se eller lyssna i efter hand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv