Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 26 september 2022, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00 och slutar senast klockan 18.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunstyrelsen har ett extra möte klockan 12.00, när kommunfullmäktige tar lunch.
 • Klockan 13.00 informerar kommunrevisorerna.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Kommunfullmäktiges arbetsordning
 3. Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)
 4. Fyllnadsval: Ersättare i tekniska nämnden Irina Enbuska von Schantz (V)
 5. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden Emilia Barsk (S)
 6. Fyllnadsval: Styrelsen i Sekab Biofuel Industries AB
 7. Anmälningsärenden 2022-09-26

Motioner

 1. Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus; Maria Nilsson (SD)
 2. Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; Gudrun Nordborg och Bore Sköld (V)
 3. Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation; Veronica Kerr och Birgitta Nordvall (KD)
 4. Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad tänker Socialdemokraterna göra åt den ohållbara arbetsmiljön för personliga assistenter? Marianne Normark (L)
 2. Interpellation: Slå vakt om vattenkvaliteten i Stöcksjön; Davis Kaza (AP)
 3. Fråga: Är Bostaden satt under kapitalblockad? Anders Sellström (KD)

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv