Webb-tv från kommunfullmäktige

Se eller lyssna på webb-tv från kommunfullmäktiges möten på din dator eller mobil.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Datum för kommunfullmäktiges möten

Kommande möte

Måndag 17 juni 2024, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Föredragningslista och handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Kommunrevisorerna informerar.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Ärenden

 • Val av justerare och fastställande av dagordning 2024-06-17
 • Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026–2028
 • Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2024
 • Taxa för rengöring och brandskyddskontroll
 • Revidering av reglemente för styrelse och nämnder
 • Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen
 • Avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner – tillsyn och kontroll
 • Antagande: Planeringsstrategi för Umeå kommuns översiktsplanering
 • Antagande: Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro
 • Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Böleå 12:2
 • Antagande: Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera – Olofsdal
 • Fyllnadsval: Ledamot i fritidsnämnden; Åke Johansson (S)
 • Avsägelse: Ledamot i kommunrevisionen; Peter Sedlacek (L)
 • Avsägelse: Ledamot i Arboretum Norr; Birgitta Jonsson (S)
 • Avsägelse: Ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott; Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Avsägelse: Ledamot i Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd; Åke Lindgren (S)
 • Anmälningsärenden 2024-06-17

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv