Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 9 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 25 september 2023, klockan 9
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Hur planeras vägnätet på Västerslätts industri- och logistikområde? Anders Sellström (KD)
 • Interpellation: Ekonomisk kris i bostadsföretaget Heimstaden; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Kan Umeå kommun arbeta mer aktivt för att öka ungas delaktighet? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Fråga: Behövs fler politiska beslut för matleveranser från Forslunda? Maja Westling Palmberg (C)
 • Fråga: Är det planerat någon översyn av de tio år gamla välkomstskyltarna? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)
 • Fråga: Är det förbud att annonsera ut tjänster på annat än heltid i kommunen? Marianne Löfstedt (M)

Ärenden

 • Motion 8/2020: Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå; Gudrun Nordborg (V)
 • Motion 12/2021: Se över omställningsstödet för politiker; Bore Sköld, Ellen Ström, Jan-Olov Carlsson, Åsa Bäckström (V)
 • Motion 14/2022: Utredning av socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU; Anna-Karin Sjölander (C)
 • Motion 7/2023: Avskaffa elsaneringsbidraget; Anders Norqvist (L)
 • Ändring av bolagsordning för Kompetensspridning i Umeå AB
 • Ändring i bolagsordning för Science Park i Umeå AB
 • Val av nämndemän i Umeå tingsrätt 2024–2027
 • Fyllnadsval: Ersättare i jämställdhetsutskottet och ledamot i byggnadsnämnden; Tichaona Dumba Maphosa (S)
 • Avsägelse: Ledamot i för- och grundskolenämnden Morgan Flank (MP)
 • Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Jonatan Hjeltman (M)
 • Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Agneta Lundström (S)
 • Avsägelse: Vice ordförande i Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, ledamot Umeå Parkerings AB, ledamot Nolia AB, ersättare för- och grundskolenämnden samt ersättare Norrlandsoperan AB; Anders Alfredsson (M)
 • Anmälningsärenden 2023-09-25

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv