Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Kommunfullmäktiges möten är tills vidare digitala för att minska risken för smittspridning.
Ordförande/presidium och justerare deltar på plats, ledamöter deltar på distans.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 26 april 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus/distansmöte

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Informationsärenden

 • 13.00: Kommunrevisorerna informerar

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Årsredovisning 2020; ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar
 3. Antagande: Detaljplan för del av Grubbe 9:21 med flera, Klockarbäcken
 4. Antagande: Detaljplan för Anumark 1:20 med flera, Dåvamyran
 5. Genomförandeavtal för detaljplan Anumark 1:20 med flera
 6. Utökning av IT-investeringsram 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 7. Taxor och avgifter för byggande och renovering
 8. Avgift för torghandel och uteserveringar med anledning av pandemi
 9. Efterskänkning av fast administrativ tillsynsavgift för serveringstillstånd
 10. Antagande avsiktsförklaring för folkhälsa
 11. Redovisning av motioner 2021, delrapport 1
 12. Motion 2/2017: Styrning av kommunala bolag; Peder Westerberg (L)
 13. Motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av verksamhet; Veronica Kerr och
  Anders Sellström (KD)
 14. Motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet; Lasse Jacobson, Ulrika Edman,
  Andreas Nuottaniemi och Elisabet Forssell (V)
 15. Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun Nordborg och Wilmer Prentius (V)
 16. Avsägelse: Styrelseledamot i Väven i Umeå AB
 17. Fyllnadsval: Styrelseledamot i Kompetensspridning i Umeå AB
 18. Fyllnadsval: Ledamot i kulturnämnden; Peder Karlsson (MP)
 19. Fyllnadsval: Ledamot i kulturnämnden och ersättare i Konstvägen 7 älvar; Robin Thörnberg (L)
 20. Fyllnadsval: Ledamot i äldrenämnden och äldrenämndens arbetsutskott; Paulina Granberg (S)
 21. Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden; Mohammed Salem (MP)
 22. Avsägelse: Ersättare i tekniska nämnden; Evy Grad (KD)
 23. Avsägelse: Vice ordförande i Umeåregionensbrand- och räddningsnämnd; Veronica Kerr (KD)
 24. Avsägelse: Ersättare i äldrenämnden; Jasmine Johansson (MP)
 25. Avsägelse: Ledamot i kulturnämnden; Matilda Olofsson (S)
 26. Avsägelse: Ersättare i valnämnden och ersättare i för- och grundskolenämnden;
  Wilmer Prentius (V)
 27. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Är det rimligt att Vakin styr vattenföreningarnas beslut om medlemskap? Mattias
  Larsson (C)
 2. Interpellation: Kostnadsökning på 400 miljoner i hamnen; Davis Kaza (AP)
 3. Interpellation: Svenska Rallyt och miljömålen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
 4. Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt covid-19?
 5. Fråga: Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när kommer det politiska beslutet om ett sådant avtal med Kvinno- och tjejjouren att förverkligas? Gudrun Nordborg (V)
 6. Fråga: Bromma flygplats är viktig för Umeå även i framtiden; Anders Ågren (M)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från december 2016 och framåt. Youtube listar inte de äldsta inspelningarna automatiskt. Skriv till exempel "Umeå kommunfullmäktige december 2016" i Youtubes sökfunktion.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades