Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan. Vi sänder också i kommunens Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 31 januari 2022, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus och digitalt

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.
 • Klockan 13.00: Kommunrevisorerna informerar
 • Klockan 13.15: Jämställdhetsutskottet informerar

Ärenden

 1. Antagade av Dagvattenprogram för Umeå
 2. Genomförande- och medfinansieringsavtal för Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön
 3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 4. Valärenden
 5. Anmälningsärenden
 6. Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD)
 7. Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; Maja Westling (C)
 8. Motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för kommunanställda; Mattias Larsson, Robert Axebro, Maja Westling (C)
 9. Motion 8/2021: En kommun som bygger för framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman Lander (V)
 10. Motion 9/2021: Inför en personalpolitisk fond; Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)
 11. Motion 10/2021: Inför insynsplatser i styrelser och nämnder; Maria Nilsson (SD)
 12. Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Förekomsten av hedersförtryck på Umeås skolor; Lena Riedl (M)
 2. Interpellation: Vad avser Umeå kommun göra för att säkra vintertrafiken till Holmön? Mattias Larsson (C)
 3. Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och omsorg; Davis Kaza (AP)
 4. Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? Solveig Granberg (C)
 5. Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? Åsa Bäckström (V) 22
 6. Interpellation: Hur lever Umeå kommun upp till att Barnkonventionen blivit svensk lag? Anders Norqvist
  (L)
 7. Fråga: När ska fullmäktiges beslut verkställas? Veronica Kerr (KD)
 8. Fråga: Hur ska kommunen klara bemanningen under omikron-vågen? Davis Kaza (AP)

Se eller lyssna i efter hand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efter hand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades