3.3.8 Dagvatten och skyfall

I projektering ska en översyn av dränering och dagvattenhantering för platsen övervägas. Översynen kan involvera huruvida lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske genom öppna dagvattenlösningar, infiltration, täckdikning exempelvis. Översynen kan hantera frågor som hur brunnslägen ska ligga i förhållande till gräs- och planteringsytor.

För val av lösning behöver man kunna landa i frågor som ifall ytan behöver fördröja omgivande dagvatten. Om behov finns; hur stora volymer, hur ofta och hur länge? Ibland behöver parkytor i stället skyddas mot översvämning vilket kan ske med genomtänkt placering av lågpunkter, avledning av dagvatten, möjligheter till ökad infiltration, justerade lutningar etcetera. Se även 3.1.5 Dagvatten och 3.1.6 Skyfall.

Sidan publicerades