blomlådor, blommor, gata, trottoar, hus

Information till dig som vill ansvara för blomlådor

Riktlinjerna innebär bland annat att befintliga avtal sägs upp och nya avtal måste sökas.

Följs inte riktlinjerna förbehåller sig Gator och parker rätten att dra in tillståndet. Om det blir nödvändigt tar Gator och parker bort lådorna och fakturerar kontaktpersonen för detta. Vid eventuella skadeanspråk för skador som uppstått då riktlinjerna inte följts är kontaktpersonen ansvarig för kostnaderna.

Ansökningstiden är årligen mellan 1 april och 1 maj.

Gator och parkers ansvar

 • Gator och parker avgör om gatan är lämplig för blomlådor.
 • Gator och parker bestämmer var blomlådorna ska placeras.
 • Ritning för blomlådorna samt fyra reflexer till respektive blomlåda fås av Gator och parker.
 • Om blomlådorna finns utplacerade efter vecka 42 eller före vecka 21 ligger ansvaret för uppkommen skada på kontaktpersonen.
 • Gator och parker åtar sig att handlägga och vid behov reglera eventuella ersättningsanspråk från trafikanter som åsamkats skador av blomlådorna.

Kontaktpersonens ansvar

 • Kontaktpersonen måste vara boende längs med den aktuella gatan och ha adress på den gatan som blomlådorna ska stå på.
 • Skriftligt godkännande av närliggande fastighetsägare som berörs krävs och lämnas av kontaktpersonen till Gator och parker.
 • Kontaktpersonen ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord. Gator och parker tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om blomlådeprojektet måste avbrytas eller om lådorna skadas om vi tvingas flytta lådorna.
 • Blomlådorna ska vara utformade enligt ritning från Gator och parker, annars gäller inte avtalet.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna är planterade med levande blommor och inte är fyllda med annat än det.
 • Kontaktpersonen ska se till att blomlådorna hålls i bra skick och att nödvändig städning runt lådorna utförs.
 • Blomlådorna får tidigast utplaceras vecka 21 och ska tas bort vid första snöfallet, dock senast vecka 42. Detta ska utföras utan uppmaning och kostnad för Gator och parker.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna är placerade på den platsen Gator och parker märkt ut med vit sprej.
 • Skulle blomlådorna ha flyttats från den överenskomna platsen ska kontaktpersonen se till att de flyttas tillbaka senast 48 timmar efter upptäckt.
 • Kontaktpersonen ser till så att blomlådorna flyttas undan om Umeå kommun av något skäl skulle behöva utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna hålls under regelbunden uppsikt. Detta gäller även vid eventuell frånvaro, exempelvis semester, och innefattar allt ovanstående samt att kontaktpersonens brevlåda töms regelbundet.
 • Kontaktpersonen godtar genom avtalet att Gator och parker kan lämna lapp i brevlådan om eventuella åtgärder och lovar att utföra åtgärderna inom 48 timmar.

Kriterier för utställande av blomlådor

Dessa kriterier är endast vägledande, en bedömning av gatans lämplig­het för blomlådor görs i varje enskilt fall. Att ett kriterium är uppfyllt räcker oftast inte, särskilt inte i tveksamma fall.

Villagator/lokalgator där Gator och parker kan komma att tillåta blomlådor är exempelvis där

 • gaturummets bredd och längd inbjuder till höga hastigheter
 • många in-och utfarter ligger direkt mot gatan
 • körbanan är minst 6 meter bred
 • gatans siktlinje är minst 200 meter utan avbrott, exempelvis stopplikt eller farthinder
 • blomlådan kan placeras så att fri sikt uppnås minst 50 meter före och efter lådan.

Gator där Gator och parker inte kommer att tillåta blomlådor är exempelvis

 • gator med kollektivtrafik
 • gator som ingår i huvudvägnätet för biltrafik eller gator med högre trafikflöde än 1 000–1 500 fordon per dygn
 • gator som är återvändsgränder eller slingor med endast boendetrafik (ingen genomfartstrafik)
 • gator som i sin utformning är hastighetssäkrade med exempelvis farthinder, avsmalningar eller liknande.
Sidan publicerades