Lagar och föreskrifter som styr

Den allmänna ordningen och säkerheten regleras i Ordningslagen (1993:1617), 3 kap, Plan- och bygglagen (2010:900), 8 kap 15 § reglerar vård av tomt samt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning reglerar ansvarsförhållandena mellan kommunen och fastighetsägaren.

I Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Umeå kommun och Föreskrifter om gångbanerenhållningen i Umeå kommun detaljregleras vissa frågor.

Föreskrifter om gångbanerenhållning i Umeå kommun, 2§ Vinterrenhållning

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att snarast: avlägsna snö och is som orsakar problem, forsla bort snö och is som lagts på allmän plats, sanda gångbanorna eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.

Det är förbjudet att placera snötippar eller liknande på offentlig plats. Snö får bara läggas på kommunens snötippar.

Kommunen ansvarar för att hålla rent och sanda på de gångbanor som kommunen snöröjer. De gångbanor som inte snöröjs kommer att användas av kommunen för att lägga upp snö. Detta innebär att fastighetsägarens skyldighet upphör när dessa områden blir upplag för snö. Om fastighetsägaren själv snöröjer delar av gångbana, gäller ovanstående krav.

Vid avlägsnande av snö och is, från tak, rännor och liknande ska sådana åtgärder vidtas så att personer eller egendom inte skadas. Trafiken och den allmänna rörelsen på platsen får inte hindras eller störas.

Respektera parkeringsförbud och datumparkering för att inte hindra snöröjningen. Tänk även på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.

Det här gäller fastigheter som berörs av detaljplanen. Skyldigheten gäller där kommunen är huvudman för allmän plats.

Föreskrifter om gångbanerenhållning i Umeå kommun, 3 § Barmarksrenhållning

Som fastighetsägare så är du ansvarig för att hålla rent för gångtrafik utanför din fastighet. Gångtrafiken ska inte hindras och det ska vara säkert att passera förbi fastigheten.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att: sopa och ta bort smuts, föra bort skräp och föremål, ta bort ogräs, klippa träd och buskar, sopa upp och föra bort sand.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Umeå kommun 10 §

Gång- och körbanor ska hållas framkomliga.

Plan- och bygglagen 2010:900, 8 kap 15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Sidan publicerades