Avgifter

Beläggning

Avgifter för beläggning, se beläggningsprislista nedan.

​Trafikanordningsplan

Godkännande av trafikanordningsplan är avgiftsfri.

Återställningsarbeten i gatumark

Till grund för debitering ligger kommunens beläggningsprislista.

Återställningsarbeten i huvud- och bussgator

Vid återställning enligt Tekniska krav vid återställning av slitlager i offentlig plats, tekniska krav figur 2-7 debiteras för både första och andra återställningen vid första utförandet. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Lokalgator, gång- och cykelvägar och gångbanor

Återställningen av slitlager sker i en etapp. Ersättning tas ut för standardsänkning och framtida underhållskostnader enligt fastställd prislista. Ersättning räknas på hela den återställda ytan.

Återställning i park och naturmark

Till grund för debitering ligger Samhällsbyggnads à-prislista för parkarbeten.

Träd och buskar, som inte kan bevaras eller skadas ska ersättas enligt gällande värderingsinstrument.
Se återställningsprislista nedan.

Ladda ned prislista

Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms.

Beläggningsprislista , 43.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Återställningsprislista , 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades