Stöd till anläggningar, verksamhetsstöd

Ansökan för stöd till drift och investering för kommande verksamhetsår är öppen 1 november till 31 januari.

Ansökan för stöd till investering kan därefter skickas in löpande om formuläret är öppet.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta ideella föreningar som äger och driver samlingslokaler samt lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet som ett komplement till kommunala anläggningar.

Stödet kan sökas av ideella föreningar i Umeå kommun som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och som varit verksam i minst ett år. Vissa paraplyorganisationer kan även godkännas som sökande part. Även fiskevårdsområden (FVO) eller samfällighetsföreningar som sköter om anläggning för allmänheten kan godkännas som sökande part.

Driftstödet till samlingslokaler kan sökas av föreningar vars huvudsakliga uppgift är att hålla samlingslokaler till föreningar, organisationer och boende inom Umeå kommun. Föreningen ska tillhöra någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Husrörelsen. Övriga sökande föreningar prövas av fritids­nämnden.

Om stödet

Anläggningsstödet är indelat i två olika delar: stöd till drift av föreningars egna lokaler, anläggningar och samlingslokaler samt stöd till investeringar.

Stöd till drift

Driftstödet avser att täcka delar av kostnader för

 • föreningsägda lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet
 • samlingslokaler.

Föreningar som driver samlingslokaler för uthyrning till föreningar, grupper och privatpersoner är viktiga för att säker­ställa ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Framför allt i kommunens ytterområden. Föreningarnas aktiviteter i samlingslokalerna skapar engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka samhället.

Stöd till investeringar

Föreningar kan även söka stöd för vissa investeringar vid nybyggnationer och renoveringar. Stödet kan därigenom bidra till utveckling och förbättringar av anläggningar som är till gagn för medborgarna.

Vi ser gärna att fokus ligger på främst barn och unga samt på insatser som leder till miljöförbättringar och ökad tillgänglighet.

Så ansöker din förening

Ansökningar görs digitalt via två olika ansökningar – en ansökan för driftsstöd och en för investeringsstöd.

Till ansökan om driftsbidrag ska föreningen tillhandahålla senast godkända

 • verksamhetsberättelse
 • ekonomiska berättelse
 • revisionsberättelse.

Till ansökan om investeringsbidrag ska föreningen bifoga

 • beskrivning av föreningen samt bakgrund till ansökan
 • karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen
 • äganderättshandlingar, upplåtelseavtal avseende mark eller hyresavtal omfattande minst fem år framåt
 • ritningar (kopia på huvudritning) och/eller arbetsbeskrivning
 • specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras samt uppskattning av ideella arbetstimmar. Ideell arbetstid ska dock inte medräknas som beräknad kostnad.

Så redovisar ni stödet

För driftsstöd till idrotts- och friluftsanläggningar kontrollerar personal från Fritidsförvaltningen att nödvändigt underhåll har genomförts på anläggningarna innan utbetalning av stödet sker.

För investeringsstöd ska redovisning av handlingar som bekräftar föreningens kostnader samt bild på genomförd investering skickas till handläggare på Föreningsbyrån.

Villkor för att få stöd

Det är fritidsnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd.

För båda stöden gäller att ni som mottagare av stödet ska uppföra och underhålla skyltar som tydligt visar att Umeå kommun är bidragsgivare på de platser där bidrag används till etablering eller drift av anläggning/lokal för föreningens verksamhet. Skyltarna ska sitta på strategiska platser tillgängliga och synliga för allmänheten.

Villkor för stöd till drift av föreningars egna lokaler, anläggningar och samlingslokaler

Föreningen ska svara för att lokalen/anläggningen hålls i gott skick och är drift- och brandsäker samt är dopingfri. När det gäller samlingslokaler ska lokalen, i rimlig omfattning och på rimliga villkor, hyras ut till föreningar och organisationer samt åt enskilda personer med förutsättningen att de ställer sig bakom de demokratikrav som kommunen fastställt.

Stödet till samlingslokaler stöttar de ytor som löpande kan hyras av föreningar och allmänhet. Ytor som hyrs ut till enskild hyresgäst får ej medräknas. För ytor som hyrs ut till enskild hyresgäst på dagtid, exempelvis till skolverksamhet, och sedan hyrs ut till föreningar och allmänhet på kvällar och helger görs en minksning av schablonstödet.

Idrotts- och friluftsanläggningar som är vanligt förekommande (bland annat fotbollsplaner, isbanor, tennisplaner, ridytor, elljusspår, badplatser, kanslilokaler, samlingslokaler) fördelas utifrån schabloner för respektive anläggningstyp. För anläggningar som är av unik karaktär görs en bedömning av nivån på stödet i varje enskilt fall.

Villkor för stöd till investeringar

Följande områden är prioriterade för investeringsstöd:

 • Byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt.
 • Generell tillgänglighet i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt.
 • Miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt.
 • Större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt.

Utifrån ovanstående områden ska investeringar som främjar verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt som stimulerar till ökad rörelserikedom för barn och ungdomar särskilt prioriteras.

Sidan publicerades www.umea.se/stodanlaggningar