Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd

Ansökan sker två gånger per år, 1–30 mars och 1–30 september, för aktiviteter som registrerats under föregående termin.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningarna utifrån deras behov av lokaler för barn- och ungdoms­verksamhet till exempel i de fall där kommunen har svårt att erbjuda lämpliga lokaler. Stödet är ett komplement till de stora subventioner som kommunen lägger på uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun och som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Stödet kan endast sökas av föreningar som beviljats verksamhetsstödet Aktivitetsstöd ungdom.

Så ansöker din förening

Ansökan görs två gånger per år, 1–30 mars samt 1–30 september. Ansökan gäller hyreskostnader för föregående termin. Hyreskostnader ska styrkas till exempel genom att bifoga hyresavtal, fakturor och så vidare i ansökan.

Så redovisar ni stödet

Ett antal föreningar väljs varje år ut för granskning. Föreningen ska vid efterfrågan kunna visa upp dokument som styrker kostnaderna om detta efterfrågas från kommunen.

Villkor för att få stöd

Stödet kan sökas för icke kommunala lokaler som föreningen hyr för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stöd ges endast till lokaler som föreningen hyr inom Umeå kommuns geografiska område. Stödet baseras på redovisning av föregående termins faktiska lokalkostnad och ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov.

Lokalstödet grundas på föreningens totala antal genomförda sammankomster enligt redovisning för verksamhetsstödet Aktivitetsstöd ungdom under föregående termin. Om föreningen har flera sektioner baseras stödet på antal genomförda sammankomster i berörd sektion i det fall att lokalen används för en specifik verksamhet. Stödets storlek fastställs av fritidsnämnden med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 procent av redovisad lokalkostnad. Stödet kan som högst uppgå till 125 000 kronor per termin.

De hyreskostnader som berättigar till stöd är normalt den varmhyra som föreningen betalar.

Om föreningen betalar kallhyra kan även följande kostnader medräknas:

  • värme och el
  • vatten och avlopp
  • arrende
  • sophämtning
  • försäkringar för lokalen.

Även hyra av toalettvagnar för tillfälliga arrangemang är grundande för stöd.

Övriga kostnader som till exempel telefon, förbrukningsmaterial, garage, parkeringsplatser, fastighetsskatt, fastighets­skötsel såsom löner för vaktmästare, lokalvårdare med mera, är inte grundande till stöd.

Stöd ges inte för

  • tider som hyrs i kommunens lokaler och anläggningar med redan subventionerade hyror
  • lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang
  • kostnader för föreningens egna lokaler där man i stället kan söka verksamhetsstödet Stöd till anläggningar.

I undantagsfall kan nämnden besluta om ett högre lokalstöd om det finns särskilda skäl. Detta kan till exempel handla om att verksamheten kräver stora ytor i förhållande till antal utövare och bedrivs i kommersiella lokaler.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades www.umea.se/stodlokalhyra