Restaurering av Blomstermyran i Grössjöns naturreservat

Blomstermyran i Grössjöns naturreservat är återställd.

Restaurering av Blomstermyran, Grössjön

I uppföljningen av miljömålen Myllrande våtmark och Ett rikare växt- och djurliv har Umeå kommun i samarbete med länsstyrelsen i Västerbotten färdigställt restaureringen av Grössjöns rikkärr Blomstermyran.

Bakgrund

Torvmark har skadats av mänsklig påverkan under lång tid. I mitten av 1800-talet växte Sveriges befolkning, och behovet för produktiv odlingsmark till mat och djurfoder växte. Några tillvägagångssätt för att öka arealen av mark var att sänka sjöar och torrlägga myrmarker. Under 1900-talet tog man ytterligare till vara på myrarnas torv till djurstallar eller som bränsle till elkraftverk. I dag är våtmarker en allt mindre del av landskapet. Därför finns betydande grund för det nationella och europeiska bevarandet.

Tillvägagångssätt

Innan restaureringen röjdes Blomstermyran på uppväxta träd. Detta eftersom träd suger åt sig vatten och bildar fasta markförhållanden på myren samtidigt som man ville återfå myrens naturligt öppna och ljusa karaktär. Att ta bort växtligheten från myren är också viktigt för flera arter vadarfåglar vilka kräver fria ytor inte bara i sitt födosök, men också för att upptäcka rovfåglar som lättare spanar på deras bon och ungar från omgivande träd.

Ekologisk restaurering innebär att fylla dikena eller dämma upp dem med en grävmaskin. Syftet är att bromsa upp vattenflödet och höja vattennivån till ursprungsnivåer i torvlagret, vilket är viktigt i arbetet för en rik biologisk mångfald.

Vid genomförandet användes en grävmaskin som utan att förstöra myren tog sig fram med hjälp av breda stockmattor som den flyttade med sig. I grävarbetet användes befintliga material; torv och växtlighet som noggrant varvades med nyligen avverkade, tvärlagda tall- och granstockar. I första hand återanvändes torv som en gång grävdes ur och blev lagd bredvid i så kallade torvvallar, i andra hand användes torv från olika delar av myren, vilket i framtiden kommer ge ett varierat våtmarkslandskap.

Ingen negativ påverkan på myren

Att restaurera en myr med detta arbetssätt är inte något som påverkar myren negativt – tvärtom. Till en början kan processen tyckas se rörig ut med körskador och nedtagna träd, men marken kommer få tid att återhämta sig och de fällda träden blir livsmiljöer för vedlevande arter. Restaurerade våtmarker har bevisats stärka populationer av kärlväxter, mossor, insekter och fåglar, men även effekterna av kollagring och vattenrening. En blöt myr fungerar även utjämnande vid översvämning och torka, och som en naturlig barriär vid skogsbränder.

Sidan publicerades