Vatten som slår mot klipporna i Kont.

Strömbäck–Kont naturreservat

Naturen i naturreservatet Strömbäck–Kont är ett resultat av inlandsis och hav och därför är floran här den mest artrika efter Västerbottenskusten. I området finns ett flertag grill- och rastplatser. Runt Kont är vägen så väl preparerad att man tar sig fram även med rullstol. Längs slingan kan man uppleva det mesta reservatet har att erbjuda. Många andra stigar finns också i området.

I östra sidan av Våtöberget finns en liten, slipad strandgrotta. Du når grottan enklast från vandringleden från Strömbäck där den passerar förbi Hästhagen.

Artrik flora och rikt djurliv

Floran i området är artrik. Vidögerns orörda granskog är unik och djurlivet är rikt. Här finns älg, rådjur, grävling och hermelin. Vid Strömbäck finns bäver och bisam.

På försommaren sjunger näktergal, rosenfink, järnsparv och gärdsmyg. Du kan också få se fiskgjuse och bivråk jaga. I tjärnar och vikar simmar blåsand, skäggdopping och svarthadedopping.

Mångtusenårig historia

Naturen i Strömbäck-Kont är ett resultat av inlandsis och hav. Långsmala uddar i nord-sydlig riktning är formade av inlandsisen. Rundslipade räfflade berghällar visar den avsmältande inlandsisens rörelse mot söder.

Uddarna och den snabba landhöjningen (8 millimeter per år) har format många intressanta vikar. Vissa av dem är vare sig havsvik eller insjö utan något mitt emellan. Hatten är en havsvik där du kan spå väder. Tränger vattnet in genom Verksundet är det lågtryck och havet stiger. Rinner vattnet ut ur sundet är det högtryck och havsnivån sjunker.

Bygden kring Strömbäck–Kont har en tretusenårig historia. Nära Sörböle, 5 kilometer västerut, finns jättelika gravrösen från bronsåldern och de flesta byarna finns på kartor från 1500-talet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strömbäck–Kont. Tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga vägar samt snöskoter vintertid på is
 • använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster
 • ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor, samt till anvisade platser enligt föreskrifternas bilaga 2.
 • framföra motorbåtar eller andra motordrivna farkoster, i högre hastighet än 7 knop
 • störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 m
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande
 • samla in eller gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller samla in lavar, mossor, vedlevande svampar och alger. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor.
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld direkt på berghällar, skogsmark och övriga andra platser de iordningställda grillplatserna
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller föra bort sten, grus, sand, torv eller jord
 • ta med en okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta mer än ett dygn
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp husvagn, campingvagn eller motsvarande

Skötselplan för Strömbäck-Kont

Skötselplanen för Strömbäck-Kont gör det möjligt att genomföra olika åtgärder som främjar friluftliv och biologisk mångfald, till exempel:

 • brandefterliknande åtgärder
 • naturvårdsbränning
 • lövgynnande röjning
 • bekämpa invasiva arter
 • nya och förbättrade rastplatser

Planerad naturvårdsbränning och lövgynnande åtgärder

Mellan 2024 och 2028 planerar Umeå kommun att genomföra naturvårdsbränning och lövgynnande åtgärder på ett 50 hektar stort område på halvön Granskär i naturreservatet.

Det är ännu osäkert när bränningen kommer att ske. På grund av vädret behövs en kort framförhållning, det måste nämligen vara rejält torrt i markerna för att naturvårdsbränningen ska lyckas. I samband med bränningen kommer det inte vara möjligt att vistas i området.


Sidan publicerades www.umea.se/strombackkont