björkar, sandlåda, lekutrustning, bänkar

Mariedalsparken

Under september och oktober 2020 genomförde vi en medborgardialog gällande en framtida utveckling av Mariedals­parken. Dialogen genomfördes både genom fysisk dialog på plats i parken och genom en webbenkät som publicerades på kommunens webb. Syftet meddialogen var att få en uppfattning kring parkens användning och kvalitéer samt hur parkens användare föreslår hur den kan förbättras. Resultatet av dialogen ska vidare kunna användas som ett kunskaps­underlag vid en utveckling av Mariedalsparken.

De som bor i området och rör sig på platsen deltog i dialogen. Vi säger tack till alla som tagit sig tid att svara på frågorna.

Sammanställning av medborgardialogen

Vi har gjort en sammanställning av svaren. Kärnpunkterna av medborgardialogen kan sammanfattas som att värna och utveckla befintliga kvalitéer inom parken i dag. Detta inkluderar att utveckla parkens roll som mötesplats samt dess lekvärde, både inom lekplatsen och i resten av parken. Det är dessutom viktigt att utveckla de stora öppna ytorna samtidigt som de bör beaktas med ett värde i sig genom att erbjuda plats för spontana aktiviteter för alla åldersgrupper.

Mariedalsparken – sammanställning av medborgardialog , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mariedalsparken - en plats för rekreation och lek

Mariedalsparken är en stadsdelspark, en samlande plats för stadsdelen avsedd för möten och aktivitet såväl som för rekreation och lek, med fokus på barn 0–12 år.

I dag består parken av stora öppna gräsytor, kullar, en grusplan för bollspel och en lekplats. Förskolan som tidigare låg i parkens sydöstra del intill Mårdvägen har rivits och arbete med att ta fram en ny detaljplan för att bygga en större förskola vid grusplanen i områdets nordvästra hörn intill Vargvägen pågår. I och med detta arbete kommer parken till viss del att behöva ses över och då finns möjlighet att utveckla parken och dess innehåll. När parken byggs om kommer delar av parkytorna att behövas till att ta hand om och fördröja dagvatten (det vill säga regn och smältvatten från omgivande vägar, tak och hårdgjorda ytor.) Det görs för att underlätta för Vakins ledningssystem och förhindra över­svämningar i området.

karta över Mariedalsparken

Karta över Mariedalsparken

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/mariedalsparken