Kustvikars vattenkvalitet

Kustvikars ekologiska status ska vara minst god senast år 2021, och inga vikars status får försämras enligt EU:s riktlinjer om vattenkvalitet. Om man ser till provtagna kustvikar i kommunen så har endast en av dem, Täftefjärden, en god vattenkvalitet. 

Umeå kommuns inre kustvatten har måttlig/otillfredsställande status med medelvärdet 1,95. God status innebär ett värde på 3. Flera av vikarna är naturligt näringsrikare jämfört med vatten som ligger längre ut mot öppet vatten och får med gällande bedömningsgrunder sämre ekologisk status än vad de borde ha.

Sandskärsslädan hade otillfredsställande status. Viken valdes ut som referensobjekt med förväntad ganska liten påverkan från människan. Resultaten pekar på att naturligt avsnörda förhållanden och uppgrundning spelar en stor roll för vattenkvaliteten i kustnära miljöer.

Åtgärder för att nå god status

Flera vikar behöver utredas och enligt vattendirektivet behöver åtgärder vidtas för att nå god ekologisk status senast 2021. Kommunen arbetar med åtgärder inom flera områden för att vikarna ska nå god ekologisk status. Till exempel åtgärdsprogram för miljökvalitetsnorm, tillsyn av avlopp, industrier och jordbruk, VA-plan, planering av bebyggelse och samverkan i vattenråd.

Om rapporten och bedömningsgrunderna

Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, har tagit prov på 23 kustvikar, de flesta under 2011–2014 men även under 2006. Provtagningsstationerna har valts ut mot bakgrund av känslighet för närsalttillförsel och behov inför till exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Ekologisk kvot och status har bedömts för totalfosfor, klorofyll och växtplankton. Siktdjup har mätts men uteslutits i bedömningarna eftersom huvuddelen av områdena är grunda.  

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram föreskrifter för bedömning av ekologisk status för ytvatten vad gäller kust, sjöar, vattendrag och grundvatten, HVMFS 2013:19. I dem står det att god status ska uppnås och god och hög status ska behållas. Flera kustvikar inom Umeå kommun har en vattenkvalitet som behöver åtgärdas för att nå god ekologisk status senast 2021.

Sidan publicerades