Tidigare dialog

Planeringen av framtidens Sävar har skett i nära dialog med boende och verksamma i Sävar samt med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan. Det har skett genom allmänna möten, som dialogen på Sävar marknad 2016, och med specifika möten med föreningsliv, näringsliv, myndigheter, kommunala verksamheter och bolag med flera.

Utställning av elevarbeten på Sävar bibliotek

Under läsåret 2016/2017 har elever på Sävar skola tillsammans med sina lärare arbetat med frågor om Sävars framtid och arbetet har pågått inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Syftet med att engagera eleverna och skolan i översiktsplanearbetet är att ta tillvara barn och ungas kunskap, idéer och frågeställningar och i slutändan få en bättre kvalitet i planeringen av Sävars framtid.

Elevernas input, idéer och tankar rör sig nära dem själva: i närmiljön, i skolan, hemmet, naturen. Det handlar mycket ofta om konkreta idéer om hur Sävar kan förbättras. I vidare översiktsplanearbete tar arbetsgruppen med sig vikten av att skapa goda boende- och närmiljöer är viktigt för barn i Sävar. Att Sävars karaktär till stor del består av förenings­engagemang och fritidsintressen är tydligt, vilket är en utgångspunkt i planeringen av framtida Sävar. Att idrottsområdet har stor betydelse för barn och unga i Sävar tas med i fortsatt arbete liksom behovet av att utöka möjligheterna till fritidsaktiviteter. Närheten till naturen är något som framkommit som något av det bästa med Sävar i tidigare dialoger med sävarbor och elevernas synpunkter styrker detta, vilket blir en viktig input till planeringsarbetet.

Under Mer information hittar du en sammanställning av elevernas input.

Sidan publicerades