Buller och luftmiljöer

En ökad täthet och bebyggelse utmed vägar, järnvägar och vid flygplatsens influensområde innebär att både befintliga och nya bostadskvarter utsättas för buller. I en tät bostadsstruktur finns dock goda möjligheter att skapa tysta sidor varför nya områden generellt bedöms kunna få en bra boendemiljö med avseende på buller. Kompletterande bebyggelse invid större vägar kan innebära en förbättrad ljudnivå för befintlig bakomliggande bebyggelse. Men det kommer fortsättningsvis finnas risk för att befintlig bebyggelse utsätts för ökade bullernivåer till följd av ökad trafik. I samband med framför allt omvandlingen av trafiklederna inom ringen kommer det att skapas tätare stadsmiljöer vid gator som fortsättningsvis kommer  att vara trafikerade stadsgator. Tillsammans med inversionen som lokal förutsättning riskeras luftkvaliteten och därmed boendemiljön i centralt läge där många människor ska bo och vistas. Planeringen mot ett minskat transportberoende och ett bilsnålt samhälle är dock tydligt inriktad på att rätta till detta strukturella transport­problem. En utveckling mot utökad användning av miljövänligare transportsätt såsom gång, cykel och kollektiv­trafik, främjar både den lokala luftmiljön och bullersituationen.   

Sidan publicerades