Genomförande

De faktiska konsekvenserna av översiktsplanen beror på det konkreta genomförandet av översiktsplanens intentioner. För att befolkningsökningen enligt gällande målsättning ska kunna klaras på ett hållbart sätt, behöver fokus ligga på att varje beslut leder mot översiktplanens mål och att det bidrar till att Umeå kontinuerligt växer med önskad kvalitet.

Strategin Alla ska med! är avgörande för att Umeå kommun, som utgörs av sina invånare, ska uppnå kvaliteter som uppfyller samtliga hållbarhetsaspekter för en fortsatt tillväxt. Ambitionen bidrar också till en förståelse om varför Umeå ska fortsätta att växa. Umeåborna är kommunens viktigaste resurs varför flickor och pojkar, kvinnor och män, personer med olika etnisk bakgrund, äldre, personer med funktionshinder och så vidare, ska synliggöras i en bred representation och få möjlighet att komma till tals. I och med att detta ska genomsyras inom alla steg i planeringen kommer det ge positiva inkluderande effekter för de sociala aspekterna i synnerhet, såsom demokrati, jämställdhet och öppenhet. Stora vinningar kan förväntas i de kommande och mer detaljerade planeringsstegen där utformningen av den fysiska miljön behandlas mer detaljerat.

För intentionerna om att skapa mer liv under en större del av dygnet, är det viktigt att kommunen innehåller en mångfald av service, mötesplatser, kultur, nöje och så vidare. Ett säkerställande av ett varierat bostadsutbud och närhet till service kommer med stor sannolikhet förverkliga ambitionen om ökade möten mellan invånare med olika bakgrund vilket gynnar integration. Bättre kommunikationer ger Umeåborna möjlighet att välja utifrån ett större utbud av sysselsättning, utbildning, kultur och så vidare, arbetsmarknadsregionen kan förstoras och även besökare får ett utökat utbud.

Ekonomiskt hållbar utveckling handlar om att förvalta naturresurser hänsynsfullt och att fatta ekonomiska beslut som skapar tillväxt på sikt. Ekonomisk hållbarhet kan ligga till grund för finansieringen av en socialt, ekologiskt och kulturellt hållbar utveckling. Tillgänglighet och transporter av alla slag är viktiga för ekonomisk utveckling, men kan ge negativa konsekvenser på miljö, klimat och hälsa. Investeringar i infrastruktur som främjar hållbara transportsätt är således positivt. Detta innebär en liten påverkan på miljön i jämförelse med andra alternativ och samtidigt möjliggörs förbättrade kommunikationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Utvecklingsstrategierna ger också stöd för att bevara och utveckla viktiga natur- och kulturmiljövärden samt prioriterade friluftslivsområden, vilket ger positiva konsekvenser bland annat med avseende på bevarande av biologisk mångfald samt rekreation och folkhälsa. Tillkomsten av ny infrastruktur, bostadsbebyggelse och verksamhetsområden innebär även smärre negativa konsekvenser i form av ianspråktagande och fragmentering av värdefulla naturmiljöer.

Sammanfattningsvis blir det viktigt att de formulerade utvecklingsstrategierna fortsättningsvis ges tyngd och prioriteras så att den övergripande planinriktningen mot ett mer hållbart samhälle kan infrias. Det blir därmed viktigt att säkerställa att planens vägledning följs i kommande detaljplanering och bygglovsprövningar. Utvecklingsstrategierna och bebyggelsescenariot skapar tillsammans ramar för ett framtida Umeå. 

Umeå i omvärlden

För att möjliggöra Umeå och regionens framtida befolkningsökning krävs en positiv spiral av fler företagsetableringar, ökad mångfald, hushåll som attraheras av vilja flytta till Umeå, ökad köpkraft och som därmed lockar fler företags­etableringar. Kommunens översiktsplanering blir en viktig del detta för att utvecklingen ska kunna vara långsiktig och hållbar samt att Umeå ska kunna hävda sig på en global arena. För att möta denna utmaning behöver tillgängliga och kommande resurser förvaltas och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Globalt sett kan Umeås framtida tillväxt betraktas som mindre hållbar då sambandet mellan tillväxt och ökad resurs­förbrukning, ökade utsläpp och rumslig expansion är tydlig. Men skulle den regionala tillväxten inte äga rum i Umeå skulle den sannolikt inte existera alls i regionen eller Norrland över huvud taget. Ur regional hållbarhetssynpunkt är Umeå därför väl lämpad att gå i bräschen för regionens tillväxt. Tillväxt från både ett globalt och regionalt perspektiv bör därför kunna leda till slutsatsen att Umeås eftersträvade tillväxt är förenlig med övergripande hållbarhetsmål.

Inom ramen av de pågående översiktsplaneprocesserna jämförs översiktsplanens intentioner i relation till andra nationella, regionala och lokala mål, planer och program med bäring på hållbarhet, exempelvis miljömål, folkhälsomål, transportpolitiska mål, RUS. Jämförelserna av översiktsplanens mål och vägledande principer som ytterst bygger på Basquedeklarationen/de tidigare Aalboråtagandena stämmer väl överens med andra nationella mål som har bäring på hållbar utveckling.

Till övervägande del innebär översiktplanens utvecklingsstrategier och mål att det framtida Umeå skapar goda förutsättningar för en hållbar utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

Sidan publicerades