Rekreation och friluftsliv

Ambitionen att tillgängliggöra älvslandskapet och kusten blir nödvändigt i ljuset av den förtätade staden. En utökad tillgänglighet till dessa områden ger kommuninvånarna storslagna områden för rekreation och friluftsliv (båtliv, fiske med mera) vilket har många positiva sociala aspekter. Trots att vissa målpunkter ligger på ett längre avstånd och förmodligen kommer besökas av bilburna, finns potential att nå områden med gång, cykel eller kollektivtrafik.  Ambitionen med en utvecklad besöks- och turismnäring i dessa delar ger också positiva konsekvenser för näringslivet. De skyddsvärda värdena som är kopplade till natur- och kulturmiljöerna vid kusten och älven utgör själva basen för utvecklingen. Även stadsnära områden som exempelvis Nydala med säkerställande av rekreationsområde samt turismutveckling blir nödvändigt på liknande vis. Sådana bevarandevärda områden blir viktiga då värdefulla naturmiljöer tas i anspråk i samband med förtätning, trots att offentliga rum och parker utvecklas och tillskapas.

Sidan publicerades