Markanvändning

Utvecklingsstrategierna och bebyggelsescenariot visar på höga intentioner och ambitioner att skapa attraktiva och miljö­mässigt hållbara bostäder, arbetsplatser och offentliga rum. För människorna som bor, lever och verkar i kommunen ska det finnas goda möjligheter att leva hälsosamt, att minska miljöbelastningen och medverka i utvecklingen.

Översiktsplanens ambition om att förtäta i centralorten och längs stråk och noder i kollektivtrafiknära lägen är i många avseenden fördelaktig. Minskad klimatpåverkan samt hushållning med naturresurser är några av de betydande fördelarna. Ett effektivt samnyttjande av teknisk infrastruktur, service, skola med mera, och bättre underlag för utbyggnad av befintliga och framtida lokala samt regionala kollektivtrafikförbindelser skapar sådana förutsättningar. Investerings­kostnaderna blir inte lika påtagliga och trots att glesa landsbygdsområden fortsättningsvis är beroende av bilanvändande, värnas luftmiljön på totalen vad gäller avgaser.

Koncentrerad bebyggelse gör att stora grönområdena i hög grad kan sparas och att odlingsbar mark inte behöver tas i anspråk. Förtätningen framför allt inom centralorten ökar dock trycket på lokala natur- och parkområden som många gånger är av stor vikt för vardagsmotion och utevistelse. Nya parker i bebyggelseområdena kan komma att fungera som framtida komplement till bostadsnära natur.

En rumslig konsekvens är att den transportsnåla bebyggelsestrukturen samt den kapacitetsstarka kollektivtrafiken möjliggör snabba och effektiva transporter inom kommunen. En betydande andel av persontransporterna inom den täta stadskärnan ska kunna ske till fots eller med cykel. Bilanvändandet väntas vara oförändrat framför allt i den glesare bebyggelsestrukturen utanför stadskärnorna med sämre kollektivtrafikutbud och turtäthet.

Målet med bostadsbyggandet är att åstadkomma ett varierat utbud av attraktiva boenden i attraktiva lägen som uppfyller olika gruppers preferenser. Förutom boenden i centrala delar är också områden i kommunens övriga tätorter, landsbygd och vid kust och älv viktiga resurser i sammanhanget för mer naturnära boenden.  Attraktiva boende­alternativ för en väntad utökad andel äldrehushåll som är en betalningsstark grupp skapar rörlighet på bostads­marknaden vilket möjliggör för nya hushåll att hitta boenden.

Den successiva förtätningen samt omvandlingen i de centrala stadsdelarna och även övriga stadsdelar kommer att kontinuerligt skapa nya förhållanden i bebyggelsestrukturen. Detta kan medföra att det på vissa platser uppstår oönskade skuggbildningar, visuella intrång och begränsad utsikt för exempelvis fastighetsägare och boende.

Sidan publicerades