Konsekvenser på miljömål

Nedan ges en beskrivning av vilka konsekvenser översiktsplanen (det vill säga alla dess delar) sammantaget har för uppfyllande av aktuella miljömål.

Bidrar till måluppfyllelse

All översiktsplanering fokuserar på öka förutsättningarna för ett ökat hållbart resande och därmed en minskning av koldioxidutsläppen. Det handlar till exempel om förtätning av staden, fokus på elbussar och cykeltrafik samt bostadsbyggande i kollektivtrafikstråk och mobility management. Att bygga en förtätad stad anses vara det effektivaste sättet för att på sikt minska utsläppen av växthusgaser.

Dessutom ska fjärrvärme för uppvärmning finnas i kommunens huvudsakliga tätorter och vara förstahands­alternativ vid nyproduktion av bostäder.

Planen antas inte påverka frågorna om säker strålmiljö i negativ riktning.

Planeringen ger förutsättningar för att effektivt omhänderta avloppsvatten. En genomtänkt grönstruktur under­lättar lokalt omhändertagande av dagvatten och förhindrar utsläpp av näringsämnen.

Utsläppen av luftburna kväveföreningar kan komma att öka, men arbetet med hållbara transporter syftar samtidigt till att minska de totala utsläppen från transportsektorn.

Översiktsplaneringen ger förutsättningar för ett långsiktigt förvaltande av sjöar och vattendrag med syfte att uppnå god vattenstatus enligt framtagna miljökvalitetsnormer.

Allmänhetens tillgänglighet och utveckling av till exempel platsbundna verksamheter vid sjöar och vattendrag planeras, så att värdena i områdena kan fortsätta utvecklas.

En tydlig uppdelning mellan det allmänna och det privata längs kusten gör att tillgängligheten till kusten ökas samtidigt som natur- och kulturvärdena kan bibehållas på land och i havet.

Kommunens VA-strategi kommer på sikt att bidra till minskning av näringsutsläppen till havet.

Stora områden med höga skogliga värden för produktion, men också rekreation undantas exploatering. Skogsbruk bedrivs med hänsyn till rekreationsintressen.

Översiktsplanens inriktning är som helhet att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och god miljö med höga sociala, ekonomiska och ekologiska värden.

Utvecklingsstrategierna för hållbar tillväxt gynnar både kvinnor och män, barn och unga samt bidrar till levande centrum och visar hur kommande bebyggelse i och utanför staden bör ske.

Planeringen genomförs med människan i centrum och med vardagslivets villkor som en viktig aspekt. Fokus på hållbara transporter och en hållbar infrastruktur är andra viktiga delar som styr planeringen liksom grönstruktur, lekområden, offentliga rum samt folkhälsa och dialog med medborgarna.

Bedömningen är, trots möjliga negativa konsekvenser vid en växande stad, att översiktsplanen ger en positiv utveckling jämfört med ett nollalternativ.

Värdefulla livsmiljöer som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden undantas från exploatering.

Ett genomtänkt system av gröna korridorer länkar ihop värdefulla livsmiljöer och främjar spridning av växter och djur.

Förhindrar inte måluppfyllelse

Tillkommande bebyggelse och verksamhetsytor är planerade utifrån att skapa ett bilsnålt samhälle genom att främja möjligheter till gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Åtgärdsprogrammet för renare luft i Umeå är indelat i tre huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor. Här anses Umeåprojektet och byggandet av ringleden vara den enskilt viktigaste åtgärden för en bättre luftmiljö. Även andra åtgärder som elbussar, ITS, fortsatt mobility management är av stor vikt liksom den övergripande hållbara planeringen.

Riktlinjer finns, till exempel att skolor och förskolor bör placeras där luftkvaliteten är god.

Planförslaget medför att fler människor kommer att bo och verka i centrala Umeå som redan i dag har höga luft­föroreningshalter och övergångsvis kan luften försämras genom ökat trafikarbete. En genomtänkt grönstruktur i staden är en ytterligare åtgärd som på sikt bidrar till renare luftförhållanden i Umeå.

Utsläppen av luftburna kväveföreningar kan komma att öka, men arbetet med hållbara transporter syftar samtidigt till att minska de totala utsläppen från transportsektorn

Förorenade områden är definierade och riktlinjer för områden med risk för förorening finns framtagna och beaktas vid detaljplanering.

Nuvarande och framtida områden intressanta för grundvattenuttag finns angivna och planeringen av bebyggelse och verksamhetsområden sker med hänsyn till grundvattentillgånge

Värdefulla våtmarker påverkas inte av exploatering, utan har pekats ut som skyddsvärd natur

Stora sammanhängande odlingsmarker definieras som resurs för livsmedelsproduktion, biologisk mångfald, rekreation et cetera och undantas exploatering. Riktlinjer finns framtagna för att förhindra att bebyggelse och annan exploatering som försvårar för jordbruksnäringen.

Bedömningen är, trots möjliga negativa konsekvenser vid en växande stad, att översiktsplanen ger en positiv utveckling jämfört med ett nollalternativ.

Sidan publicerades