Konsekvenser på friluftsmål och hur de beaktas

Nedan ges en beskrivning av vilka konsekvenser översiktsplanen (det vill säga alla dess delar) sammantaget har för uppfyllande av nationella friluftsmål.

Tillgänglig natur för alla

Utpekande av Umeås stora rekreationsområden Nydala, Stadsliden och Röbäck, uppdelning mellan det allmänna och det privata längs kusten samt planering längs älvstråket är exempel som visar på hur tillgänglig­heten till olika typer av rekreationsområden prioriteras.

Bidrar till måluppfyllelse

Utvecklingsstrategin ”Alla ska med” har inneburit att hela samhället inklusive ideella föreningar medverkar eller har haft möjlighet att medverka i den översiktliga planeringen av kommunen.

Utpekande av Umeås stora rekreationsområden Nydala, Stadsliden och Röbäck, uppdelning mellan det allmänna och det privata längs kusten samt planering längs älvstråket är exempel som visar på hur olika typer av rekreationsområden planläggs och prioriteras.

Planeringen av bostadsbyggandet och infrastrukturen utanför Umeå tätort ger möjligheter för att stärka befintlig kommersiell och offentlig service samt säkra en fortsatt tillväxt i landsbygdsområdena. Särskilt kust- och LIS-planeringen ger goda möjligheter för utveckling av besöksnäring och andra platsbundna verksamheter.

I översiktsplanen finns utpekat både skyddad natur som naturreservat och så kallad skyddsvärd natur, som har potential att utvecklas till rekreationsområden på sikt. Natura 2000-områdena i kommunen är resurser för rekreation, särskilt Umeälvens delta och slätter i stadens närhet.

Fokus på hållbara transporter i tät stad med bra gång- och cykelstruktur ger tillsammans med utpekanden av rekreations- och naturområden och barnperspektiv goda förutsättningar för fysisk aktivitet och ökad folkhälsa i Umeå kommun.

Förhindra inte måluppfyllelse

En tydlig uppdelning mellan det privata och det allmänna längs kommunens kust gör att det blir lättare att värna allemansrätten samtidigt som hänsynskraven kan följas.

Röbäcksskogen, Nydala och Stadsliden är Umeås tre stora stadsnära rekreationsområden och tillsammans med till exempel stadsnära skogar och rekreationsmöjligheterna i älvslandskapet finns det god tillgång till tätortsnära natur. Dock är Umeås starka tillväxt en utmaning, som kan sätta press på natur- och friluftsområden i stadens närhet.

Förskolor och skolor ska placeras på bästa möjliga plats utifrån barnperspektivet, härunder tillgången till bra utemiljöer. Naturskolan i Umeå är nationellt ledande inom skola för hållbar utveckling och alla kommunens skolor och förskolor är eller ska bli certifierade

En högkvalitativ dialog med alla intressenter i den översiktliga och senare detaljerade planeringen gör att kunskap om folks rörelsemönster, användande av rekreationsområden et cetera. fås fram och kan användas i planeringsarbetet.

Sidan publicerades