Gröna samband, ekologiska korridorer och känslig natur

I samband med att befintliga bebyggelseområden förtätas eller byggs samman med andra, beaktas dock viktiga gröna samband som har betydelse för artspridning samt grönområden som tillvaratar ekosystemtjänster och bibehåller naturnära rekreation. Risken finns att närparker och sociala grönytor försvinner i samband med förtätningen. Dagens boende kan i vissa fall få något längre till rekreationsområden och grönska på grund av nya bebyggelseområden. Översiktsplanens föreslagna mark- och vattenanvändning innebär dock att de gröna funktionella sambanden kan bevaras i hög grad om än att de i vissa sammanhang begränsas till ytan. Grönområden och dess ekologiska värden är en självklar del i bebyggelseplaneringen och bebyggelsen kan växa med god tillgång till grönstruktur.

Sidan publicerades