Kulturmljöer och stadsbild

Översiktsplanens inriktning kommer att innebära sociala och kulturella konsekvenser för kommunens kulturmiljöer. Stadsbilden genomgår löpande förändringar och förändringar blir märkbara i alla stadsdelar, i femkilometersstaden och i synnerhet i influensområden för stomlinjer för kollektivtrafik. Överlag bedöms förutsättningar som goda för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom Länsstyrelsens utpekande av riksintresse och dess utveckling och förnyelse. I centrala Umeå kommer den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön få en ändrad eller utökad användning vilket i sig kommer skapa nya kulturhistoriska miljöer på sikt.  Utanför centralorten finns större potential att sammanhängande kulturmiljölandskap kan bevaras. I flera områden kommer de utifrån sina upplevelsevärden utgöra beståndsdelarna i utvecklingspotentialen.

Sidan publicerades