Näringslivsutveckling

Den täta, blandade och växande staden skapar en god grogrund för en attraktiv miljö som förenar kompetens, kommunikation och entreprenörskap till global konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Umeå har som kunskapsstad utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regionen nödvändig utveckling. Den fortsatta utvecklingen av sjukhus- och universitetsområdet med utbildning, forskning, sjukvård samt områdesanknuten företagsutveckling blir i detta sammanhang avgörande för kommunens och regionens tillväxt vad gäller kunskapsintensiva näringar i framför allt tjänstesektorn.  Hög täthet i befolknings- och arbetsplatskoncentrationer ger generellt bättre förutsättningar för tillväxt i dagens urbana tjänsteekonomi. Blandstadsbebyggelse verkar stimulerande för företagsverksamhet. 

Den ökade tätheten och koncentrationen i kommunens centrala delar skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksamhets- och serviceutbudet som redan i dag har ett regionalt upptagningsområde. En fortsatt utveckling av centrala mötesplatser enligt översiktsplanen ger en välkomnande känsla, vilket stärker stadens roll som regionalt handels- och servicecentrum. Den utbyggda infrastrukturen kring ringleden, och de goda kopplingarna vad gäller kollektivtrafik, gång- och cykel, innebär att handel- och service utanför stadens sammanhållande kärna också kan utvecklas.

Sidan publicerades