Program och planer för miljömålen

Flera program och planer i kommunen beskriver vilka åtgärder som ska genomföras för att kommunen ska nå miljömålen.

Åtgärdsprogram för miljömålen

Åtgärdsprogrammet för miljömålen är den övergripande planen för hur vi ska nå miljömålen. Det beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet är också en möjlighet för andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå Umeås lokala miljömål.

Åtgärderna i programmet har tagits fram i dialog med berörda förvaltningar och kommunala bolag. Under processens gång har flera åtgärder föreslagits och prioriterats. I den slutgiltiga versionen av åtgärdsprogrammet finns de högst prioriterade åtgärderna med den största bedömda effekten i förhållande till uppskattade kostnader.

Program för ett klimatneutralt Umeå 2040

Ett av klimatmålen, Umeå ska vara klimatneutralt år 2040, är också ett av Umeå kommuns fyra övergripande långsiktiga mål. Kommunfullmäktige har upprättat program för de långsiktiga målen med syfte att koordinera kommunkoncernens arbete. Ett strukturerat arbete ska möjliggöra samverkan i sakfrågor mellan bolag och förvaltningar och skapa förutsättningar för prioritering av gemensamma åtgärder för att uppnå klimatmålet.

Programmet för ett klimatneutralt Umeå pekar på tre områden som har störst klimatpåverkan, där hela koncernen måste kraftsamla för att minska utsläppen:

 • Byggande av fastigheter och anläggningar
 • Energianvändning och fjärrvärme
 • Fordon och fossilfria drivmedel

Programmet pekar också ut fyra fokusområden där samverkan och gemensamma insatser ska ske:

 1. Ledning, styrning och organisation
 2. Klimatinvesteringsplaner
 3. Hållbart resande
 4. Cirkulär ekonomi

Åtgärder inom programmet

 • Arbetsgrupper i prioriterade områden: Etablera gemensamma arbetsgrupper inom de prioriterade områdena för programområdet
 • Klimatinvesteringsplaner: Utveckla och implementera samlad metod för klimatinvesteringsplaner för att både synliggöra klimatnyttan och gapet mellan mål och investering
 • Cirkulär ekonomi: Utveckla arbetet med cirkulär ekonomi; cirkulära materialflöden, avfallshantering, affärsmodeller, upphandling, återbruk, reparationer
 • Gap-analys: Genomför Gap-analys av bolagens hållbarhetsplaner mot kommunens miljömål

Ansvar

Kommunstyrelsen har samordningsansvar för programmet. För genomförandet har förutom kommunstyrelsen även byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, Umeå kommunföretag, AB Bostaden, Umeå energi och Vakin stort ansvar.

Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är två saker på samma gång: dels en sammanställning av vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i Umeå, dels en plattform där olika aktörer i Umeå stärker varandra och tillsammans arbetar för klimatomställning i enlighet med Parisavtalet.

Klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun men innehållet skapar vi gemensamt med företag och organisationer som går med.

Utgångspunkten för färdplanen är fem fokusområden där alla i Umeå behövs för att minska utsläppen:

 1. Mobilitet och transporter
 2. Energi och byggd miljö
 3. Konsumtion och cirkulär ekonomi
 4. Mat och jordbruk
 5. Övriga kompletterande åtgärder

Läs mer om färdplanen på www.umea.se/klimatfardplan

Andra program, planer och strategier

Förutom åtgärdsprogrammet finns det sedan tidigare flera andra program och strategier som styr arbetet med att uppnå Umeås miljömål. En del mål och åtgärder, som redan finns i andra dokument, finns därför inte med i åtgärdsprogrammet för miljömålen. Det gäller:

 • Åtgärder på områden som redan täcks av andra riktlinjer, strategier och styrdokument. Några exempel på sådana riktlinjer och strategier är Översiktsplanen, trafikprogrammen, åtgärdsprogram för renare luft, Avfallsplan för Umeåregionen, Energiplan och bolagens ägardirektiv.
 • Åtgärder för klimatanpassning. Miljömålen och tillhörande åtgärdsprogram fokuserar på att minska utsläpp av växthusgaser, och inte på klimatanpassning. Exempel på klimatanpassning är hur kommunen rustar sig för att klara svårare och oftare förekommande extremväder. Grunderna för kommunens arbete med klimatanpassning finns i stället i översiktsplanen.
 • Åtgärder som uttryckligen krävs i lagstiftning eller andra regelverk. Sådana krav upprepas inte som mål eller åtgärder i det här åtgärdsprogrammet.

Så bidrar de kommunala bolagen till målen

De kommunala bolagen är viktiga aktörer för att nå miljömålen och i synnerhet klimatmålen. Flera av bolagen har redan, som en del i bolagsstyrningen och sitt övergripande hållbarhetsarbete, ambitiösa åtgärdsplaner inom klimat och miljö som bidrar till målen, utöver de åtgärder som tas upp i åtgärdsprogrammet.

Miljöarbetet i de kommunala bolagen

Sidan publicerades