Startsida Umeå kommun

Miljömål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden. En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Umeås miljömål

Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden.

En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Miljömålen är antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26.

Förslag till nya lokala miljömål

Arbete pågår för att uppdatera de lokala miljömålen. Umeå kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett första förslag till övergripande mål, delmål, aktiviteter och indikatorer.

Tidplan

Ett färdigt förslag på nya lokala miljömål tas fram under våren 2019 för remiss till nämnder och externa parter. Planen är att kommunfullmäktige ska anta nya lokala miljömål i maj/juni 2019.

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26 
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se

Mer information

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren (pdf).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.